Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 1187/07 - Wyrok NSA z 2007-08-02

, chyba że ustawa tak przewiduje oraz art. 61 Konstytucji mówiącego z kolei o możliwości uzyskania informacji publicznej, której tryb udzielenia określają ustawy odrębne. Taką...
ustawą jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Przewód habilitacyjny nie jest prowadzony...

II SA/Wa 3160/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

zweryfikowania prawidłowości podjętej uchwały nr [...]., 2. art. 73 k.p.a. w zw. z art. 7 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 222 ustawy Prawo...
rozpoznawania wniosku o udostępnienie informacji publicznej,, Ad zarzut 3 - nie jest rolą Sądu badanie tego, co organ publikuje na swoich stronach internetowych - istotny...

II SA/Wa 122/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

informacji publicznej z dnia [...] marca 2018 r. oraz wnioskiem z dnia [...] marca 2018 r., a także brak odpowiedzi na pismo z dnia [...] października 2017 r. - w konsekwencji...
Stopni i Tytułów z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie nieprzyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i odmowy nadania stopnia naukowego doktora oddala...

I OSK 1264/08 - Wyrok NSA z 2009-03-05

być przez nią załatwiana w drodze zażalenia na bezczynność organu w postaci odmowy udostępnienia jej informacji publicznej., Zamieszanie spowodowane błędnym określeniem składu...
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o nadaniu E. G. stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - w związku z uzyskaniem informacji, że rozprawa doktorska E. G. powstała...

II SA/Wa 1419/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-03

profesora. Z kolei w ust. 3 postanowiono, że Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji: (1...
Wydziału') przedstawił czterech recenzentów, jak również informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu postępowania w sprawie o nadanie tytułu profesora, zgodnie z którymi:, 1...

I OSK 753/19 - Wyrok NSA z 2020-02-05

. Zamieszczone akty prawne, w tym wskazane zarządzenie, w Biuletynie Informacji Publicznej MEN - oficjalnej internetowej stronie tego organu nie wymagają własnoręcznego podpisu...
[...] Kurator Oświaty wystąpił również do Rektora Uniwersytetu [...] w [...] o udzielenie informacji w sprawie kwalifikacji skarżącej i do Wójta Gminy [...] o przekazanie...

I OSK 145/07 - Wyrok NSA z 2007-05-16

się na głosy w dyskusji - przekazane do wiadomości odwołującego się na jego wniosek złożony w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej nie może być uznane...

II SA/Wa 1269/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

prawne, w tym wskazane zarządzenie, w Biuletynie Informacji Publicznej MEN - oficjalnej internetowej stronie tego organu nie wymagają własnoręcznego podpisu ministra., Mając...
informacji w sprawie kwalifikacji skarżącej i do Wójta Gminy [...] o przekazanie dokumentacji dotyczącej nadania skarżącej stopnia nauczyciela mianowanego., Wójt Gminy...

I OSK 1460/18 - Wyrok NSA z 2019-04-18

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centralnej Komisji, ale także m.in. z protokołu ww. posiedzeń. Prof. M. pełni natomiast funkcję Przewodniczącego I Sekcji, ale dopiero...
administracji publicznej polegające na uznaniu za usprawiedliwione zastosowanie w sprawie przepisów ustawy o stopniach, tj. art. 29 ust. 2 i ust. 3, w sytuacji...

II SA/Wa 509/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

zawiera informację niezgodną ze stanem faktycznym, nie może on być podstawą do wydania zaświadczenia przez organ administracji publicznej. Powyższe stanowisko organu...
zaświadczenia o żądanej treści, jednakże wniosek nie zawierał załączników, ani też informacji o istnieniu błędu w treści dekretu nr [...]. Organ administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   14