Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II GSK 3788/17 - Wyrok NSA z 2020-02-25

za naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat...
każdemu środkowi spożywczemu przeznaczonemu do dostarczenia konsumentowi finalnemu lub do zakładów żywienia zbiorowego muszą towarzyszyć informacje na temat żywności zgodne...

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

brzmieniu (obowiązującej jeszcze ustawy o rolnictwie ekologicznym) jest absolutnie wystarczające dla określenia trybu postępowania organów administracji publicznej dla postępowań...
a także zasada zaufania do władzy publicznej wymagają nałożenia sankcji na organ, który bezpodstawnie odmawia wydania decyzji, podczas gdy odmowa ta de facto wynika...

VI SAB/Wa 57/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

obowiązku przesyłania oddzielnym dokumentem informacji o naliczonych odsetkach. Wystarczającą formą informacji jest umieszczenie stosownej adnotacji w fakturze...
której ewentualne informacje o zobowiązaniach odsetkowych są prezentowane na fakturze VAT wystawionej po dokonaniu wpłaty z opóźnieniem. Informacje zawarte w treści faktury...

II SA/Po 832/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

w [...], o stwierdzeniu wystąpienia bakterii Salmonella u drobiu., W dniu [...] maja 2019 r. Lekarz Powiatowy otrzymał informacje na temat zachorowań ludzi w [...] w nadesłanym...
'[...]' opracowanym przez właściwe władze ds. Zdrowia Publicznego [...]. Sprawozdanie z badań nr [...] przeprowadzone przez [...] w analizie genowej szczepu...

VI SA/Wa 853/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-20

i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego...
, tak, aby informacje te były prawdziwe i nie budziły wątpliwości konsumenta. Spełnienie przez producenta ww. obowiązków jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia realizacji prawnej ochrony...

II GSK 1606/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

paliw stałych nie zostało przekazane klientowi, zawiera ono bowiem bardzo istotne z punktu widzenia ochrony interesów i praw konsumentów informacje dotyczące jakości danego...
jakości paliw stałych nie zostało przekazane klientowi. Sąd zaznaczył, że niewątpliwie istotne z punktu widzenia ochrony interesów i praw konsumentów informacje dotyczące...

II GSK 3721/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

produkcyjnego na informacji dołączonej do kontrolowanego wyrobu budowlanego 'B' Sp. j. została poproszona o udzielenie informacji o producencie. Sprzedawca tj. 'B' Sp. j. wyjaśnił...
była informacja dołączona do przedmiotowego wyrobu. Organ podniósł, że powyższe nieprawidłowości naruszały przepisy ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisy rozporządzenia Ministra...

II GSK 1099/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

na informacji dołączonej do kontrolowanego wyrobu budowlanego, 'B.' Sp. j. została poproszona o udzielenie informacji o producencie. Sprzedawca tj. 'B.' Sp. j. wyjaśnił...
½'. W uzasadnieniu decyzji stwierdził w szczególności, że wyrób nie jest oznakowany znakiem budowlanym, ponadto nieprawidłowa była informacja dołączona do przedmiotowego wyrobu...

II GSK 227/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

i art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu...
przetargu publicznego zwalnia z odpowiedzialności za oznakowanie produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. Przedsiębiorca, jako profesjonalista...

II GSK 1427/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG...
, informacje na temat żywności co do zasady nie mogą wprowadzać w błąd oraz muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia przez konsumenta. W ocenie Sądu, na pewno...
1   Następne >   2