Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol

I OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej postanawia: wskazać Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg...
[...] października 2017 r., odmawiającej udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że w dniu [...] listopada 2017 r. zostało przekazane...

I OW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej postanawia: wskazać Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg...
[...] października 2017 r., odmawiającej udostępnienia informacji publicznej., We wniosku wskazano, że w dniu [...] listopada 2017 r. zostało przekazane przez Dyrektora...

I OW 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

K.S. od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], działając na podstawie art. 22 § 2 i §...
Administracyjnego [...] w [...] z dnia [...] lutego 2018 r., Nr [...], znak: [...], odmawiającej udzielenia informacji publicznej w zakresie wykazów ponadwymiarowych i wykazów...

I OW 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

od decyzji Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu z dnia [..] grudnia 2016 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: wskazać...
wnioskowanej przez W.L. pismem z dnia 21 listopada 2016 r. informacji publicznej, pouczając o prawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Następnie przesłał...

I OW 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-22

2021 r. Z. S. zwróciła się do Burmistrza Miasta Brańska o udzielenie - w trybie dostępu do informacji publicznej - odpowiedzi na pytania:, - co stało się z kompletem...
w przedmiocie informacji publicznej podkreślił, że z akt sprawy nie wynikają okoliczności mogące w jakikolwiek sposób podważać udzieloną odpowiedź. We wniosku z 7 maja 2021 r...

I OW 169/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

o właścicielu nieruchomości. W wypadku zdarzenia w dniu wolnym od pracy urzędu nie jest możliwe niezwłoczne uzyskanie informacji publicznej niezbędnej do sporządzenia...
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114), po rozpatrzeniu wniosku odmówił...

II OW 6/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

Inspektorem Nadzoru Budowlanego [...] w B.., W uzasadnieniu wniosku Spółka wskazała, że w dniu [...] maja 2020 r., (uzupełniając informację w dniu [...] maja 2020 r.), zgodnie...
z art. 12 ust. 2 specustawy przedłożyła właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, tj. Prezydentowi Miasta [...] informację o prowadzeniu robót budowlanych w związku...

II OW 10/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

architektoniczno-budowlanemu, tj. Prezydentowi Miasta [...] informację o prowadzeniu robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. rozpoczęciu inwestycji pod nazwą 'N...
.' B.. W odpowiedzi na tą informację Prezydent Miasta [...] pismem z [...] maja 2020 r., znak: [...] przekazał sprawę wedle właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...

II OW 13/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

architektoniczno-budowlanemu, tj. Prezydentowi Miasta [...] informacje o prowadzeniu robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. rozpoczęciu inwestycji pod nazwą 'M...
.' ul. [...], B., na działce ewid. nr [...], obręb [...]. W odpowiedzi na tą informacje Prezydent Miasta [...] pismem z [...] maja 2020 r., znak [...] przekazał sprawę wedle...

II OW 4/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

architektoniczno-budowlanemu, tj. Prezydentowi Miasta [...] informację o prowadzeniu robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. rozpoczęciu inwestycji pod nazwą...
'W.' ul. [...] i [...], B.. W odpowiedzi na tą informację Prezydent Miasta [...] pismem z [...] maja 2020 r., znak [...] przekazał sprawę wedle właściwości Powiatowemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   38