Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

OSK 416/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

'W.' w W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 listopada 2003 r. II SAB 200/03...
do udzielenia odpowiedzi., Spółdzielnia w odpowiedzi na skargę zakwestionowała objęcie jej obowiązkiem informacyjnym z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazała...

I OSK 274/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-21

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./ nie ma zastosowania do spółdzielni...
mieszkaniowych. Informacje dotyczące spółdzielni nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 cyt. ustawy. Skoro spółdzielnia mieszkaniowa nie jest podmiotem...

OSK 425/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

'W.' w W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 listopada 2003 r. II SAB 199/03...
. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, a żądanie skarżącego nie dotyczy udzielenia mu informacji publicznej. Spółdzielnia reprezentuje bowiem wyłącznie...

II SA/Ka 939/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-07

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej, jak to wynika z samego tytułu ustawy i definicji zawartej w jej art. 1 ust. 1 - odnosi się przede wszystkim...
do informacji 'o sprawach publicznych', zatem poza zakresem tej regulacji prawnej są informacje innego rodzaju, jak w szczególności o charakterze prywatnym /cywilnym/. Naczelny...

II SAB 113/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Żądane przez skarżącą informacje /uchwały w sprawie ogrodzenia osiedla, opłat za ciepłą wodę i ochronę osiedla/ należą też do grupy informacji publicznych wskazanych...
w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

II SAB/Sz 7/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-19

sprawy ze skargi Z. S. na bezczynność Spółdzielni A. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę Pismem z dnia [...] r. Z. S. skierował...
za pośrednictwem Spółdzielni A. skargę na bezczynność tej Spółdzielni w przedmiocie udzielenia informacji publicznej dotyczącej spłaty rat kredytu w systemie normatywnym...

II SAB 325-326/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

więc rozpatrywać wnioski o udzielenie informacji publicznych według określonych procedur. O pozytywnym załatwieniu wniosku wystarczy powiadomić na piśmie zainteresowanego...
z 20 grudnia 2002 r. wystąpił do Spółdzielni o udzielenie informacji publicznej; polegającej na podaniu podstawy prawnej uchwały z 28 listopada 2002 r. przez Radę Nadzorczą...

OSK 611/04 - Wyrok NSA z 2004-07-28

Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniając skargę Tadeusza...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/., Sąd stwierdził, że zarówno na tle art. 16 ust. 2 uprzednio obowiązującej...

I OSK 825/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi Witolda Ł. na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.' w E. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: oddalić...
Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.' w E. na nieudzielenie informacji publicznej, stwierdzając, iż spółdzielnia mieszkaniowa nie wykonuje zadań publicznych w rozumieniu art. 61 ust...

II OSK 377/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

spółdzielni mieszkaniowych można utożsamiać z wykonywaniem zadań publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, skoro ich działalność...
publicznym /mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa/, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, konstatując, iż skoro majątek...
1   Następne >   +2   5