Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

IV SA/Wr 789/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-26

grudnia 1947 r. z powodu braku udokumentowanych informacji potwierdzających ten fakt., W uzasadnieniu podał, że zgodnie z art. 218 k.p.a. organ administracji publicznej...
oddala skargę. J. M. pismem z dnia 15 lipca 2013 r. zwrócił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w K. z prośbą o udzielenie informacji dotyczących pobytu wnioskodawcy...

II SA/Wa 297/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

. na podstawie informacji o wysokości opłat za pobyt w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r., doręczonej B. Z. w dniu [...].08.2016 r.; 2) w 2017 r. na podstawie informacji...
o wysokości opłat za pobyt w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r., doręczonej B. Z. w dniu [...].05.2017 r.; 3) w 2018 r. na podstawie informacji o wysokości opłat za pobyt...

III SA/Łd 555/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-04

i w czasie wojny - i tylko wtedy decyzja staje się wykonalna. Natomiast w czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela a informacja o tym została...
i w czasie wojny', a do jego wykonania należy przystąpić do godziny 01.00 pierwszego dnia mobilizacji. Zgodnie z informacją dla świadczeniodawcy, dodaną do decyzji...

III SA/Łd 556/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-04

się wykonalna. Natomiast w czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela a informacja o tym została zawarta w uzasadnieniu decyzji. Niezasadnym...
do godziny 01.00 pierwszego dnia mobilizacji. Zgodnie z informacją dla świadczeniodawcy, dodaną do decyzji, mobilizacja ogłaszana może być w drodze obwieszczeń, komunikatów...

II SA/Rz 165/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-29

nie ma racji. Natomiast od notariusza sporządzającego akt notarialny skarżący uzyskał informację, że można zmienić akt notarialny w części dotyczącej zastosowanej...
sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej została zdefiniowana w § 2...

I OSK 2439/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe przy udziale mienia i środków publicznych. Organ podkreślił także, że zarówno w dacie...
oraz naruszenie art. 9 k.p.a. poprzez nierespektowanie prawa strony do uzyskania należytej, wyczerpującej informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ...

II SA/Op 259/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-23

ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych...
administracyjną, postanowienie lub inny akt z zakresu administracji publicznej wyłącznie z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania...

II SA/Wa 576/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

w piśmie z dnia [...] sierpnia 2014 r. Jednocześnie wyjaśnił, iż z uwagi na zły stan zdrowia nie potrafi podać dokładnego czasu uzyskania informacji o bezprawnych...
mieszkaniowej. Z kolei w piśmie z dnia [...] listopada 2014 r. stwierdził, iż nie potrafi podać dokładnej daty uzyskania informacji o bezprawnych działaniach Dyrektora Oddziału...

II SA/Wa 1943/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

w okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2018 r. oraz 116,13 zł za 4 dni grudnia 2011 r., W dniu [...] grudnia 2018 r. Dyrektor OR AMW powziął informację, w oparciu...
. Wskazał również na sprzeczność ustaleń organu I instancji z materiałem dowodowym odnośnie powzięcia w dniu (...) grudnia 2018 r. informacji o fakcie nabycia przedmiotowego...

IV SA/Wr 557/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-14

ewidencyjnej skarżącego posiada informacje, że odbywał on służbę wojskową o przebiegu: w dniu 27 kwietnia 1961 r. wcielony do 32 Batalionu Inżynieryjno-Budowlanego, w dniu 18...
administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270, dalej: p.p.s.a.) wynika, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki...
1   Następne >   +2   +5   9