Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Kr 499/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-06

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (§ 1). (...) Zawiadomienie...
Informacji Publiczne] (§ 2). Bieg terminu, o którym mowa w przepisie art. 49 k.p.a., rozpoczyna się zatem w dniu, w którym dokonano publicznego, w sensie dostępności dla osób...

II SA/Kr 727/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-28

scalenia gruntów, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...
przez jego niezastosowanie i nieprowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do organów władzy publicznej oraz całkowite zbagatelizowanie argumentacji skarżącego...

IV SA/Wa 3803/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

Informacji Publicznej decyzja została podana do publicznej wiadomości na okres od 20 sierpnia 2015r. do 20 listopada 2015r., W dniu 2 września 2015 r. J.N. wniósł odwołanie...
obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. (w okresie od 03.11.2015r. do 19.11.2015r.)., Skargi na powyższą...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

terminy budowy faktycznie są opisane w kolejnej uchwale., Podniósł nadto, że projekt zaskarżonej uchwały nie został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu...
się do rzekomo niekorzystnego obecnego układu działek położonych w ramach jednostki przestrzennej 91.MN, ich kształtów i parametrów, braku dostępu do drogi publicznej...

II OSK 502/12 - Wyrok NSA z 2013-06-25

od 29 listopada do 16 grudnia 2008r. Ponadto zawiadomienie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 listopada 2008r. Decyzję Starosty B. zatwierdzającą...
uczestników scalenia w dniu 22 marca 2006 r., a następnie wyniki te udostępniono do publicznego wglądu w dniach 23,24,27,28,29,30 i 31 marca 2006r. Na zebraniu w dniu 28 kwietnia...

II SA/Kr 295/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-04

od 28.11.2008r. do 12.12.2008r. i w miejscowości [.....] w okresie od 29.11.2008r. do 16.12.2008r., i umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27.11.2008r. Decyzję...
zostały na zebraniu uczestników scalenia w dniu 22 marca 2006 r., a następnie wyniki te udostępniono do publicznego wglądu w dniach [.....] i [.....] marca 2006r...

II SA/Op 503/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-31

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami, na tablicy ogłoszeniowej we wsi R. oraz umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa...
., I. P., L. B., K. D., P. K., U. K., M. L., A. F., X. O przejściu na własność Gminy K. gruntów wydzielonych na cele użyteczności publicznej, tj. dróg dojazdowych do pól...

IV SA/Wa 3336/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

. oraz we wsi [...], (2) na stronie internetowej Gminy [...] w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od 9 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r., Celem podstawowym scalenia...
do publicznej wiadomości, stosownie do art. 28 ust-1 ustawy., Po przeanalizowaniu akt sprawy, w wyniku złożonych odwołań, Kolegium stwierdziło, że organ pierwszej...

II SA/Rz 444/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

z jej przeznaczeniem pod budowę kanalizacji sanitarnej. O możliwości uzyskania informacji o sposobie i terminie realizacji celów publicznych skarżący był informowany pismem...
nr ewid. 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2260/5, 2260/6) przy ul. Z. w R., z warunkiem prawnego zapisania zapewnienia dostępu nowo powstałych działek do drogi publicznej...

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

scalenia i podziału nieruchomości nakazał podanie do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości (art. 103 ust. 3...
w związku z art. 113 ust. 4 u.g.n. Zaakcentował również, że przynajmniej od 2011 r. organ posiadał informacje dotyczące B. Z., będącej wraz ze Skarżącym współwłaścicielem...
1   Następne >   +2   +5   +10   12