Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SAB/Op 18/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

[...] w [...] na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do rozpatrzenia...
. Wnioskiem z dnia 8 lutego 2012 r. Fundacja [...] z siedzibą w [...], na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Sz 22/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-06

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. nakazuje Izbie Lekarskiej rozpoznać w terminie dwóch tygodni wniosek L. S. z dnia [...] r. o udzielenie informacji...
z nagraniem video na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu [...] r. L. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Okręgowej Izby...

II SA/Po 1084/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

. o dostępie do informacji publicznej poprzez umożliwienie oferentom zastrzeżenia dowolnej części oferty, w tym danych niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa i odmowę...
ujawnienia tych informacji, chociaż stanowią informację publiczną;, 7. art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 80 K.p.a. poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności...

IV SA/Gl 749/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-26

. przekazany do uzgodnień zewnętrznych, Biuletyn Informacji Publicznej)., W ramach konsultacji projektu przedstawiono szereg uwag. Rządowe Centrum Legislacji w piśmie z 26 marca...
marca 2007r. przekazany do uzgodnień zewnętrznych, Biuletyn Informacji Publicznej)., W stanowisku Nr 17/07/P- V Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 15 marca 2007r...

II SA/Bk 563/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-02

można bowiem uzyskać od SP ZOZ w H. w ramach dostępu do informacji publicznej. Skarżący zwrócił też uwagę, że oferent posłużył się certyfikatem, który utracił ważność...
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca...

VI SA/Wa 1953/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

. 153 ust. 1 ustawy o świadczeniach oraz naruszenia przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez odmowę dostępu do informacji...
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę dostępu do informacji publicznej w zakresie czynności komisji konkursowej, w tym protokołu komisji...

IV SA/Gl 841/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-16

poinformowany, że okazanie wnioskowanych dokumentów nastąpi w trybie dostępu do informacji publicznej, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia...
poinformowała oferenta, iż w wyznaczonym przez niego terminie akta nie zostaną mu okazane. Wglądu do akt można dokonać po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej...

II GSK 2021/13 - Wyrok NSA z 2014-12-04

się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...
Zdrowia zauważył, iż art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) stwierdza...

OSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

skarżącej nie chodzi o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz...
Pacjent publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma uprawnienie do udostępnienia mu dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej przez zakład, w zakresie dotyczącym...

VI SA/Wa 849/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

konkurencji oraz wskazał, iż podjęto rozstrzygnięcie z obrazą art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, art. 2, art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę udostępnienia dokumentacji postępowania;, 8...
1   Następne >   +2   +5   +10   40