Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Po 772/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-08

[...] lipca 2019 r., nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy udostepnienia informacji publicznej oddala skargę. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej decyzją z dnia...
w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Decyzje te zostały wydane w następującym stanie sprawy., D. C. (dalej również: zainteresowany; skarżący; wnioskodawca...

II SA/Sz 551/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ze skargi R. P.. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
skarżącemu z urzędu. Pismem z dnia [...] r. R. P., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058...

II SA/Po 289/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-05

Karnego w [...] (dalej: Dyrektor ZK w [...]; Dyrektor ZK; Dyrektor) z wnioskiem z dnia [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1...
przez lekarza', który podlegałby udostępnieniu w trybie ustawy z dnia [...] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdyż obowiązkowe jest udostępnianie...

OPS 15/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej., A contario należy przyjąć, że jeżeli dana osoba nie była zatrudniona lub nie pełniła funkcji w jednostkach...
represji wojennych i okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./, nie obejmuje osób zatrudnionych w b. Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w tym również w jednostce...

II SA/Op 75/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

zamieszkuje, zgodnie z nowym rozkładem jazdy publicznymi środkami transportu e-podróżnik, nie stanowi miejscowości pobliskiej w odniesieniu do miejsca pełnienia służby...
, gdyż czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidzianymi w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, przekracza w obie strony dwie godziny. Wobec powyższego...

II SA/Rz 305/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-01

) o udzielenie informacji na temat użytkowania obiektu budowlanego, na który T. C. uzyskał pozwolenie na budowę. Udzielając odpowiedzi na powyższe pismo T. C...
, a sprawie tej zostanie wydana stosowna decyzja. PINB pismem z dn.3.03.2005r. odmówił Zakładowi Karnemu udzielenia informacji w sprawie przystąpienia do użytkowania przez T. C...

II SAB/Ol 56/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-31

Śledczego o wydanie zaświadczenia o ilości wypracowanych godzin ponad normatywny czas służby, w latach 1998 - 2009, W piśmie wnioskodawca określił treść informacji, jaka...
treści. Wskazał, że uwzględnienie wniosku nie jest możliwe, gdyż treść żądanej informacji nie jest zgodna, z dokumentami będącymi w dyspozycji organu. Zaznaczył...

I OSK 113/09 - Wyrok NSA z 2009-09-30

do wiadomości publicznej informacji o czasie i miejscu rozprawy Sądu Dyscyplinarnego. Przewodniczący wprowadził procedurę tzw. 'części rozprawy poza protokołem'. Rozprawa...
, treść [w:] System Informacji Prawnej LEX nr 470177)., W tej sytuacji za przedwczesne, a w efekcie za zbędne i niewiążące, w rozumieniu art. 153 P.p.s.a., uznać należy...

II SA/Wa 682/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

, ponieważ jest związany treścią informacji o przebiegu służby na rzecz totalitarnego państwa sporządzonej na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej przez Instytut Pamięci...
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w oparciu o posiadane akta osobowe, a informacja ta, zgodnie z art. 13a ust. 5 ustawy zaopatrzeniowej...

II SAB/Ol 74/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-28

sprawy i informację w jaki sposób przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona., Pismem z dnia '[...]' Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej poinformował A. Z., iż stosownie...
z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnienia wynikającego z art. 104 w zw. z art. 61 § 1 i 3 kpa., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Aresztu Śledczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19