Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 stycznia 2006r sygn. akt. II SA/Wa 2043/05 uchylił decyzję Szefa Służby...
Cywilnej z [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Wyrok został wydany...

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

na wyższe stanowiska w służbie cywilnej stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...
ze zm./., Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy., Z kolei art. 6 ustawy zawiera...

IV SA/Po 6/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-13

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm., dalej u.d.i.p.), 2. Podmiotem reprezentującym komisję dyscyplinarną...
, obowiązanym, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., do udostępnienia informacji publicznej związanej z działalnością orzeczniczą takiej komisji, jest jej przewodniczący...

I OSK 1751/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

przy tym na jej rozpatrzenie jako skargi na odmowę udzielenia informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy poprzez uznanie...

III SA/Łd 342/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

obowiązków służbowych w Urzędzie Skarbowym w P. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nr ogłoszenia...
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nr ogłoszenia (...)) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Ł. z terminem...

II SA/Po 1020/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

upowszechnienia informacji o wolnym stanowisku urzędniczym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej urzędu, w którym prowadzony jest nabór. W ocenie skarżącego...
Informacji Publicznej, Biuletynie Kancelarii Prezesa Ministrów (nr ogłoszenia 33644) oraz na tablicy informacyjnej Inspektoratu. Ogłoszenie o naborze zawierało wszystkie...

IV SA/Gl 1133/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej...
, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), zwanym dalej 'Biuletynem...

VI SA/Wa 300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) stwierdza, że '(...) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie...

II SAB/Wa 299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

- [...] lipca 2009 r (dzień ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej wyników postępowania kwalifikacyjnego w 2009r.), bądź [...] sierpnia 2009 r. (data wystąpienia...
., jak i ukończyła postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2009 r. [...] lipca 2009 r. w Biuletynie Informacji Publicznej...

I OSK 2899/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-19

punktowe testów sprawdzanych wg. arkuszy odpowiedzi i kluczy ocen, poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Dopiero wydawany przez Prezesa Rady Ministrów akt...
o odrzuceniu skargi T.G. na Krajową Szkołę Administracji Publicznej w przedmiocie wadliwego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla pracownika służby cywilnej...
1   Następne >   +2   4