Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Op 476/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-15

w Służbie Celno-Skarbowej (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Informacja ta jest podawana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie...
jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, do której prowadzone jest postępowanie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tej jednostki. Następnie...

II SAB/Go 116/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-20

w przypadkach określonych w pkt 1 - 4 lub przewlekłego prowadzenia postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych podmiotów...
sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy...

II SAB/Bk 160/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-04

w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji wyroku., Likwidacja stanu bezczynności...
zawiadomiono stronę, i wyznaczono nowy termin na załatwienie sprawy na dzień 10 listopada 2017r., a następnie w dniu [...] października 2017r. udzielono stronie informacji...

II SAB/Go 92/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

określonych w pkt 1 - 4 lub przewlekłego prowadzenia postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych podmiotów zobowiązanych...
administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...

II SAB/Go 91/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-14

. U. z 2016 r., poz. 1066), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana...
prowadzenia postępowania w przypadkach określonych w pkt 1 - 4 lub przewlekłego prowadzenia postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji...

I OSK 1556/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

niewątpliwie wykluczała wprowadzanie tego typu informacji do przestrzeni publicznej (w treści niezabezpieczonej korespondencji e-mail)., W ocenie Sądu, postępowanie...
[...] października 2007 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Izbie Celnej w K., poprzez ujawnienie (przekazanie) współpracownikowi - za pośrednictwem swojej prywatnej...

III SA/Łd 340/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-21

jej propozycji służby w Służbie Celno-Skarbowej., Podstawę prawną informacji z dnia 30 maja 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. sprostował pismem z dnia 7 czerwca...
. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej nie przewidują w toku administracyjnym trybu odwoławczego od informacji o nieprzedstawieniu propozycji...

III SA/Kr 982/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-22

w Administracji Publicznej, studia na kierunku Zarządzania i Marketingu Akademii z tytułem magistra w zakresie marketingu, podyplomowe na wydziale finansów, Katedra Prawa Akademii...
w zakresie prawa zamówień publicznych. W trakcie służby w Służbie Celnej M. J. odbyła liczne kursy i szkolenia w tym: Zamówienia publiczne poniżej progu 14000 euro...

IV SA/Gl 731/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-12

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej postanawia odrzucić skargę...
. W dniu [...] Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej (dalej też organ), w oparciu o przepis art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy...

I OSK 810/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-06

Publicznych Referat Zamówień Publicznych'. W piśmie tym zaznaczono, że ta informacja 'nie jest propozycją określającą nowe warunki zatrudnienia, o której mowa w art. 165 ust. 7...
- Referat Zamówień Publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w K..', W piśmie tym określono także warunki wynagrodzenia miesięcznego oraz podano wymiar czasu pracy - 1/1...
1   Następne >   +2   +5   +10   97