Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

SA/Wr 728/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-12-28

, że według dodatkowo zebranych informacji skarżąca w dalszym ciągu zalega z opłacaniem należności podatkowych w wysokości 35.000 zł oraz składek ubezpieczeniowych w wysokości...
, ponieważ może ono nastąpić na podstawie informacji zebranych z urzędu. Językowa konstrukcja omawianego przepisu wprowadza decyzje podejmowane na jego podstawie do sfery uznania...

IV SA/Po 562/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-07

młodocianego pracownika są skonkretyzowane. Organy administracji publicznej są obowiązane podejmować swe działania jedynie w granicach wyznaczonych przepisami prawa...
administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. W tym zakresie mieści się ocena, czy zaskarżona decyzja odpowiada prawu i czy postępowanie prowadzące...

II SA/Lu 1527/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

Miejskiej Policji stwierdzono, że numer podwozia przedmiotowego ciągnika nie był zgodny z numerem na dowodzie rejestracyjnym. W wymienionej opinii jest informacja...
przepisów postępowania, mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ administracji publicznej II - instancji przekroczył...