Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Gl 646/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

poinformował o anulowaniu swojego wniosku., W odpowiedzi na pismo z 12 lutego 2201 r., Wójt Gminy N. udostępnił skarżącemu informację publiczną w zakresie przeprowadzonego...
nie były do tej pory całościowo rozgraniczane., Po przeprowadzeniu postępowania ofertowego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wójt Gminy N. postanowieniem z [...] r...

II SAB/Bd 56/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-02

powiatu nie zostały podjęte. W związku z brakiem ofert w kolejnych postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi, mimo ogłoszenia na stronie biuletynu informacji...
publicznej oraz dodatkowo telefonicznego zawiadomienia firm z powiatu m., nie było możliwe, żeby organ zakończył postępowanie. Wobec powyższego skarga winna zostać...

II SA/Bd 1224/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

bowiem ustalona w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej. Z protokołu z dnia [...] 2018 r. wynika, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła...
art. 263 § 2 k.p.a., w myśl którego organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy...

III SA/Łd 1075/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-09

granicznego brak jest informacji o tytułach prawnych do nieruchomości stron zainteresowanych ustaleniem przebiegu granicy, - w punkcie 6 protokołu granicznego brak...
jest informacji na temat imion rodziców, adresu zamieszkania, oznaczenia dowodu tożsamości, tytułu prawnego do nieruchomości strony D.N., który stawił się na grunt. Brak...

II SAB/Lu 168/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-05

sąsiedniej nr [...]., W dniu [...] r. Starostwo Powiatowe w J. L. zwróciło się do Wójta Gminy B. z informacją, że Starosta nie posiada przymiotu strony w rozgraniczeniu...
nr [...], o następującej treści: 'właściciel: Skarb Państwa, zarządca dróg publicznych: Starosta [...] J. L. ul. [...]' (bez wskazania podstawy prawnej tego wpisu: księgi wieczystej, zbioru...

II SA/Ke 688/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-23

postępowania rozgraniczeniowego, a koszty tego postępowania w wysokości 4000zł zostały zawyżone. Wskazywali również, że nie udzielono im informacji dotyczącej zamówień...
publicznych z wyboru geodety, a sami nie byli zainteresowani rozgraniczeniem., Rozpatrując zasadność wniesionego zażalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło...

II SA/Rz 29/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-08

nie jest wystarczające oparcie się przez organ na oświadczeniach zainteresowanych osób', czy też informacjach uzyskanych od instytucji publicznych', albo też ustalenie następstwa...
. z uwagi na zawarcie ugody pomiędzy stronami w przedmiocie granicy. Organ pierwszej instancji podniósł, iż w związku z podjęciem informacji o śmierci dwóch stron postępowania J...

III SA/Kr 1635/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-17

. S., od decyzji Starosty z [...] 2015 r. znak: [...] orzekającej o odmowie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla obrębu S odnośnie...
w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb S dla działek [...] i [...] odmówił aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla obrębu S w gminie S...

I SA/Sz 662/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-10

wpływ na gospodarkę nie tylko lokalną, dlatego też umożliwienie mu zapłaty powstałej zaległości w ratach leży w interesie publicznym. Zastosowanie ulgi argumentowano...
może pogorszyć sytuację finansową przedsiębiorstwa i doprowadzić do zachwiania jego płynności finansowej oraz ograniczenia zakresu prowadzonej działalności., Interes publiczny...

III SA/Łd 608/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-15

niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części...
rola właściwego organu administracji publicznej sprowadza się do dokonania oceny zaoferowanego mu materiału dowodowego pod kątem przepisów prawa mających zastosowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14