Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-04

dekretu z 1955 r. nie regulowały kwestii doręczeń, stąd obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanym orzeczeniu stanowiło...
po regulacji, oraz że zrzekł się gospodarstwa lub je opuścił. Po czwarte brak reakcji P.D. na podane do publicznej wiadomości oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń ogłoszenie...

I SA/Wa 2803/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-10

przez Sąd Rejonowy dla K. informacji z [...] K. (str. 513 tomu III akt Wojewody), natomiast w przekazanym przez Archiwum Narodowe w K. 'Inwentarzu częściowym spisanym dnia 17...
protokole parcelowym gminy K. , widnieje parcela budowlana [...] , co oznacza, że dokumenty te zostały sporządzone przed jej podziałem. Z informacji zawartych w Inwentarzu...

I SA/Wa 184/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

[...] z informacją, że [...] sierpnia 1936 r. podmiot ten nabył na licytacji publicznej nieruchomość ziemską [...] należącą do J. W. ([...]), uregulowaną w ks. hip...
spornej nieruchomości oraz rzeczywistą (dokładną) podstawę jej przejęcia. Wnioskodawczyni w piśmie wszczynającym postępowanie w sprawie zawarła informację, że orzeczeniem...

IV SA/Wa 1781/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

stron do władzy publicznej., III. Jak już wskazano postanowieniem zaskarżonym obecnie Minister rozpoznał zażalenie Gminy na postanowienie Wojewody, utrzymując...
określonych faktów lub stanu prawnego., 'W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi...

I SA/Wa 424/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-10

wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa. Zgodnie z art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia...
minęło kilkadziesiąt lat. W tym czasie zmieniały się: ustrój organów władzy publicznej, kompetencje i struktura organizacyjna urzędów, podział administracyjny kraju...

I SA/Wa 3096/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-19

marca 1980 r., o czym świadczy pieczęć o jej doręczeniu zainteresowanym w tym dniu oraz informacja o uprawomocnieniu się decyzji [...] marca 1980 r. Decyzja weszła...
dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji. Trwałość decyzji organów władzy publicznej nie może być pozorna. Taka pozorność występowałaby nie tylko, jeżeli ustawodawca...

IV SAB/Wa 1395/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

ze wskazań Naczelnej Izby Kontroli, która w 'Informacji o wynikach kontroli wykonywanych zadań przez Ministra Skarbu Państwa i inne organy administracji rządowej w zakresie...
. 2107 z późn.zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej...

IV SA/Wa 2609/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

[...] ocenie podlega jedynie norma 50 ha użytków rolnych warunkująca przejęcie tego majątku. W żadnym momencie organy władzy publicznej nie twierdziły bowiem, aby nieruchomość...
złożył podanie o dalszą parcelację 223,9488 ha. W ten sposób pozostaje w [...] 191,7450 ha. Pismo zawiera też informację, że powierzchnie wód i lasów 'jako niewielkie...

IV SAB/Wa 1/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

o nadesłanie informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości o pow. ok. 14 ha, która zdaniem skarżącej i J.K. została przejęta na rzecz Skarbu Państwa orzeczeniem...
, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność w wydaniu decyzji administracyjnej lub postanowienia...

I SA/Wa 473/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-10

się informacja o uprawomocnieniu się decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego co dowodzi, że decyzja weszła do obrotu prawnego. W związku z tym organ uznał, że decyzja...
publicznej nie może być pozorna. Taka pozorność występowałaby nie tylko, jeżeli ustawodawca nie przewidywałby ograniczeń wzruszalności ostatecznych decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   12