Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

poufną jest bowiem - w świetle powołanego przepisu - informacja, która po podaniu jej do publicznej wiadomości mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość...
publicznego obrotu instrumentami finansowymi przez osobę dysponująca informacją poufną, która dokonuje nabycia lub zbycia akcji po cenie korzystniejszej od ceny...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany nie podała do publicznej wiadomości w trybie właściwym dla informacji poufnej...
na Spółkę za nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia...

VI SA/Wa 2480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

. z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie polegającego na nieprzekazaniu KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej...
informację, której przekazanie do publicznej wiadomości może wpłynąć na cenę akcji emitenta. Inwestorzy powinni mieć możliwość oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje...

II GSK 612/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

obowiązkiem ustalenia, czy w zakresie informacji ujawnionych przez Spółkę w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji istnieje uzasadnione podejrzenie...
2008 r. sygn. akt II SAB/Wa 160/08 odrzucając skargi o zobowiązanie KNF do udostępnienia informacji publicznej w zakresie wydania odpisu protokołu z dnia 23 stycznia 2008 r...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

przekazania do publicznej wiadomości oraz spółce prowadzącej giełdę informacji dotyczącej indywidualnych wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej...
- o zwolnienie jej z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej indywidualnych wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej Spółki...

VI SA/Wa 994/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

. 2 pkt 1 ustawy o ofercie, poprzez niewykonanie obowiązku przekazania w terminie do Komisji, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji...
regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożeniu przez Bank S.A wniosku o upadłość. Tymczasem wskazana informacja została przez T. S.A. przekazana dopiero...

VI SA/Wa 2431/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-12

prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości, informacji poufnej o wystawieniu na rzecz banków opcji kupna, niosących ryzyko nieograniczonej straty finansowej...
dla danych okresów sprawozdawczych, mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta, stanowiło, zdaniem KNF, istotną informację, której przekazanie do publicznej...

II GSK 1256/11 - Wyrok NSA z 2012-01-18

(Dz.U. Nr 231, poz. 1547), poprzez nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości, informacji poufnej o zawarciu walutowych...
każdorazowo moment powstania informacji poufnej, która po przekazaniu do publicznej wiadomości mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych...

VI SA/Wa 714/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-07

o ofercie, w zw. z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego ('KNF', 'Komisja'), spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej...
publicznej pojawiła się informacja o prowadzonych przez nią negocjacjach z D. S.A. bez ograniczenia czasowego, z zapewnieniem, że o kolejnych etapach będzie ona informowała...

VI SA/Wa 1691/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-22

obowiązkiem ustalenia, czy w zakresie informacji ujawnionych przez Spółkę w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji istnieje uzasadnione...
18 listopada 2008 r., sygn. akt II SAB/Wa 160/08 odrzucając skargi o zobowiązanie KNF do udostępnienia informacji publicznej w zakresie wydania odpisu protokołu z dnia...
1   Następne >   +2   6