Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SA/Lu 8/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-19

Powiatu wskazał, że wydzielone w wyniku podziału działki nr [...], [...] i [...] były zajęte pod drogę publiczną przed dniem [...] grudnia 1998r. i w związku z powyższym...
podlegają działaniu przepisu art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. Nr 133,poz.872...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

') w zw. z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm., dalej...
w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia...

II SA/Op 138/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-07

lutego 2009 r. nr XXX/2006/2009 wyceniane działki nr A., nr B., nr C. stanowią teren dróg i ulic publicznych lokalnych, przy ich wycenie rzeczoznawca w podejściu...
się z twierdzeniem pełnomocnika, że rynek gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne jest rynkiem lokalnym wywodził, że inwestycje drogowe prowadzone są w całym województwie...

I OSK 2779/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.; dalej: Przepisy wprowadzające) za nieruchomość o pow. 211 m2 zajętą pod ul. G. i nieruchomość...
, że dla oceny wystąpienia przesłanek ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną pod drogi publiczne nieruchomość, istotne było ustalenie przez organy, czy miały miejsce okoliczności...

III SA/Łd 555/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-04

i w czasie wojny - i tylko wtedy decyzja staje się wykonalna. Natomiast w czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela a informacja o tym została...
i w czasie wojny', a do jego wykonania należy przystąpić do godziny 01.00 pierwszego dnia mobilizacji. Zgodnie z informacją dla świadczeniodawcy, dodaną do decyzji...

III SA/Łd 556/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-04

się wykonalna. Natomiast w czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela a informacja o tym została zawarta w uzasadnieniu decyzji. Niezasadnym...
do godziny 01.00 pierwszego dnia mobilizacji. Zgodnie z informacją dla świadczeniodawcy, dodaną do decyzji, mobilizacja ogłaszana może być w drodze obwieszczeń, komunikatów...

I SA/Wa 1197/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

o następujący stan faktyczny i prawny sprawy., Zarządzeniem Ministra Informacji i Propagandy z dnia [...] lutego 1947 r. przedsiębiorstwo pn. [...] Spółka z ograniczoną...
nacjonalizacyjna, poprzez uznanie, że omawiana drukarnia spełniła przesłanki do nacjonalizacji, podczas gdy miała ona charakter stowarzyszenia użyteczności publicznej...

II SA/Po 136/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

publicznych,, 2. zobowiązaniu do wypłaty odszkodowania określonego w punkcie 1. Gminy C. w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie...
, art. 11a, art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: ustawa) oraz art. 130 ust. 2 ustawy...

I SA/Wa 2175/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

dowodów czy też w jakich okolicznościach Prezydium dowiedziało się, że przedmiotowe gospodarstwo zostało pozostawione bez opieki. Informacji tych nie zawarto...
, która została wprawdzie sporządzona ponad 4 lata po przejęciu (tj. w dniu [...] maja 1963 r.), jednakże nawiązuje ona do stanu gospodarstwa z okresu przejęcia. Z informacji...

IV SAB/Wa 19/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-21

i Rewindykacji o przekazanie istotnych dla prowadzonego postępowania dowodów tj. będących ewentualnie w posiadaniu urzędu, informacji lub kopii dokumentów, dotyczących...
w terminie, ponieważ Skarżący po wniesieniu ponaglenia nie otrzymał żadnej informacji od Organu, na jakim etapie jest postępowanie i kiedy można spodziewać się jego zakończenia...
1   Następne >   +2   +5   11