Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Ol 29/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-30

niejawnym sprawy ze skargi I. Ż. na bezczynność Burmistrza Miasta w udzieleniu informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę, 2. oddalić wniosek skarżącego o przyznanie...
Miasta polegającą na nie udzieleniu informacji publicznej poprzez nieopublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedzi na wniosek (złożony zgodnie z art. 2 ust. 1...

IV SAB/Po 65/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 6 stycznia 2014 r.; 2...
Burmistrza Miasta w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku Stowarzyszenia z 6 stycznia 2014 r. - co, zdaniem Skarżącego, stanowiło...

II SAB/Sz 15/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-25

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy P. J. wniósł skargę na bezczynność Prokuratora Rejonowego polegającą...
na nie rozpoznaniu Jego wniosku z dnia [...] r. o udzielenie informacji publicznej., Prokurator Rejonowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie wskazując, że nie pozostaje...

II SAB/Sz 101/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-15

P. J. na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę Dnia [...] r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła...
, za pośrednictwem organu, skarga P. J. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał...

II SAB/Sz 5/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-25

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy P. J. wniósł skargę na bezczynność Prokuratora Rejonowego polegającą...
na nie rozpoznaniu Jego wniosku z dnia [...] r. o udzielenie informacji publicznej., Prokurator Rejonowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie wskazując, że nie pozostaje...

I OZ 137/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

z 3 września 2013 r. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z 18 maja 2013 r. (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa...
polegająca na nieudzieleniu informacji publicznej, więc zastosowanie ma art. 21 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz...

IV SAB/Wr 116/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte kolejnym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie...
lub przewlekłości postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej i zostały one w większości spraw oddalone przez Sąd, ewentualnie odrzucone z powodu nieuiszczenia...

IV SAB/Wr 160/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-28

z wniosku G. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. S. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej skarżący złożył na urzędowym formularzu (podpisanym 20 września 2018 r.) wniosek o przyznanie prawa pomocy...

IV SAB/Wr 152/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-28

informacji publicznej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. W niniejszej...
zaskarżenia podał, że sprawa dotyczy informacji publicznej, skargi do NSA na powyższy wyrok Sądu., Do wniosku tego dołączył również pismo z dnia 19 grudnia 2016 r...

IV SAB/Wr 153/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-28

informacji publicznej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. W niniejszej...
zaskarżenia podał, że sprawa dotyczy informacji publicznej, skargi do NSA na powyższy wyrok Sądu., Do wniosku tego dołączył również pismo z dnia 19 grudnia 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100