Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

równości i jednakowego dostępu do służby cywilnej., Skarżący, powołując się na informacje udzielone mu przez Urząd w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz...
pracy w służbie cywilnej przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii...

II SA/Ol 792/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-07

ogłoszenie o naborze jak i informacja o jego wynikach została udostępniona nie tylko w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w S., ale także została umieszczona...
uzasadnienia dokonanego wyboru a także brak informacji o zastosowanych metodach i technikach naboru, tj. sporządzeniu uzasadnienia informacji o zakończonym naborze i jego wynikach...

II SAB/Po 197/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

., Stan bezczynności organu administracji publicznej, w opinii skarżącego, stanowi zaprzeczenie prawa do dobrej administracji i łamie jedno z podstawowych praw jednostki...
, ani też aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1 i 4 p.p.s.a. Z przywołanych p.w.u. KAS...

II SAB 35/99 - Wyrok NSA z 1999-11-05

reformujące administrację publiczną /Dz.U. nr 133 poz. 872 ze zm./ do innego urzędu niż wymieniony w art. 52 ust. 2 tej ustawy jest w istocie decyzją administracyjną...
., W związku z reformą administracji publicznej państwa Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w K., pismem z dnia 13 listopada 1998 r. (...), poinformował Mariana...

IV SA/Gl 225/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-12

oraz funkcjonariuszy, a także zabezpieczenia realizacji zadań przez organy administracji publicznej w związku z wdrażaniem reformy administracji skarbowej. Kolejnym pismem...
mu akt administracyjnych i czynności podejmowanych przez wypowiadający się w sprawie organ administracji publicznej. Powyższe stwierdzenie wymaga uzupełnienia...

II SA/Ol 155/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

, kwalifikując ją jako czynność lub akt z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu...
dyspozycją art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., ponieważ nie mieści się ona w sferze działania administracji publicznej i nie może być zaliczona do kategorii spraw administracyjnych...

II SA/Rz 1199/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-24

Administracyjny zważył, co następuje;, Sąd administracyjny sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem...
. Jednakże z przedstawionych Sądowi akt sprawy wynika, że organ mógł mieć już wcześniej informacje, o których mowa w art. 175 ust. 1 u.S.C. Kwestia ta jest niezwykle...

II SA/Wa 2276/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-12

kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych albo w komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych stali...
Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości składali odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, w terminie...

II SA 377/00 - Postanowienie NSA z 2000-09-19

jego podania o przyjęcie na aplikację sądową. Informację tę powtórzono w piśmie wiceprezesa Sądu Okręgowego skierowanym do Michała Ł. z datą 29 grudnia 1999 r., Michał Ł...
do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa. Tym przepisem potwierdzono, na użytek stosunków...

III OSK 483/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

na bezczynność i niezałatwienie sprawy w terminie poprzez niezłożenie jej propozycji służby. W odpowiedzi pismem z 8 września 2017 r. Szef Krajowej Informacji Skarbowej...
publicznej, wówczas obowiązany jest zastosować taką prawną formę działania organu, przy wykorzystaniu której możliwa będzie weryfikacja zawiązanego stosunku...
1   Następne >   2