Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

II SAB/Lu 1/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-25

udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Prezydent Miasta dopuścił się bezczynności w zakresie rozpatrzenia wniosku J. M. z dnia [...] r. o udostępnienie informacji...
Administracyjnego w Lublinie, bezczynność Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżący zarzucił...

IV SA/Gl 1020/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium...
września 2001r. o dostępie informacji publicznej do Komendanta Straży Miejskiej w R. o udostępnienie zanonimizowanych co do danych osobowych fotokopii odcinka D lub E...

I OSK 528/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

publicznej oddala skargę kasacyjną D. M. G. wniósł do sądu administracyjnego skargę, w której zarzucił, że Urząd Miejski w [...] nie udostępnił mu informacji publicznej...
do informacji publicznej, pismo Urzędu o lakonicznej treści nie jest odpowiedzią na jego wniosek o udostępnienie takiej informacji., W odpowiedzi na skargę Burmistrz...

II SAB/Rz 27/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-25

. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia sprostować...
w rozpoznaniu wniosku M. H. o udzielenie informacji publicznej. W punkcie I wyroku Sąd zobowiązał Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury do rozpoznania wniosku o udzielenie informacji...

I OZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi P. J. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: oddalić...
dochodu. Ponadto zdaniem Sądu skarżący w sposób oczywisty nadużywa przysługującego mu prawa do uzyskiwania informacji publicznej, zaś instytucja prawa pomocy...

II SA/Lu 737/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-29

pismem tego organu z dnia 28 stycznia 2011 r., Nr [...], do czasu rozstrzygnięcia jego wniosku o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września...
2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), którą miały być objęte 'wewnętrzne wytyczne, procedury, wewnętrzne zarządzenia, decyzje...

IV SA/Gl 267/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-19

niejawnym sprawy ze skargi M. C. na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego...
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej. Skarżący w odpowiedzi...

IV SA/Wr 29/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-27

wniosku strony z dnia 8 listopada 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni. Wyrok ten stał się prawomocny oraz został doręczony spółce...
publicznej wnioskowanej w punktach 1 i 3 wniosku z dnia 8 listopada 2012 r. i tym samym o istnieniu obowiązku udzielenia tych informacji przez spółkę (art. 154 § 2...

II SA/Lu 121/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-18

do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058), to jest art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze, który pozwala na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej danych...
, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zaś od osoby wykonującej prawo do informacji tego rodzaju nie wolno żądać wykazania interesu prawnego...

II SA/Ol 391/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-15

i art. 15 ust. 1 u.o.p.s.; art. 67 ust. 2, art. 71 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 i 5 Konstytucji RP w związku z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podtrzymując...
także podniesiony przez skarżącego zarzut naruszenia art. 51 ust. 3 i 5 Konstytucji RP w związku z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisy ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100