Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol

OSK 1060/04 - Wyrok NSA z 2005-02-02

Żądane informacje, związane z obciążeniem poszczególnych kupców daninami publicznymi objęte były tajemnicą skarbową, a udostępnienie ich podlegało ograniczeniu...
2004 r. (...) w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, (...). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...

II FSK 754/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

prawa do dostępu do informacji publicznej oraz zasobów danych osobowych. Odpowiedź organu, który odmówił stronie przeglądania akt na podstawie art. 178 Ordynacji podatkowej...
właśnie decyzją, podlegającą zaskarżeniu w toku instancji na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

I SA/Lu 301/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

[...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew przepisom prawa mające na celu utrudnienie...
. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...

I SA/Lu 302/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

Rejonowego dla [...] w W. z dnia [...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew...
do akt sprawy. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września...

I SA/Ke 417/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-20

zaskarżonej decyzji naruszenie art. 67a, 121, 122, 123 i 187 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. g ustawy o dostępie do informacji publicznej...
przepisem jest art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. g ustawy o dostępie do informacji publicznej, w myśl którego udostępnieniu podlega informacja o majątku publicznym. W zakres majątku...

III SA/Wa 85/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

publicznego dopiero 1 lutego 2019 roku, zorientowała się, że złożyła zły wzór informacji korzystającego o schemacie podatkowym. Celem Spółki było wypełnienie obowiązku...
Konstytucji RP), lecz - uznając, że odpowiednia struktura logiczna stanowi kwestię techniczną - odsyła do Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu...

I SA/Gl 443/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-19

przedmiotowych dokumentów;, 4) art. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych w związku art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j....
Dz.U z 2019 r. poz. 1429 ze zm.), poprzez niezgodne z niniejszymi przepisami prawa nieudzielenie informacji publicznej, jaką jest prawomocna decyzja administracyjna...

I SA/Łd 550/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-25

. pełnomocnik strony skarżącej przedłożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 7 marca 2013 r., wraz z kserokopią potwierdzenia nadania tego pisma oraz kopią...
na rozprawie, fakt wystąpienia z wnioskiem z 7 marca 2013 r. o udzielenie informacji publicznej. Postępowanie, którego przedmiotem jest udzielenie informacji publicznej...

I SA/Ol 745/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

, postanowieniem z dnia '[...]' wyłączył z akt prowadzonego postępowania kontrolnego, ze względu na interes publiczny rozumiany jako obowiązek ochrony informacji objętych...
z akt postępowania kontrolnego ze względu na interes publiczny, rozumiany jako obowiązek ochrony informacji objętych tajemnicą skarbową, materiał przesłany...

I SA/Ol 749/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

z dnia '[...]' wyłączył z akt prowadzonego postępowania kontrolnego, ze względu na interes publiczny rozumiany jako obowiązek ochrony informacji objętych tajemnicą...
rozumienie interesu publicznego w realiach przedmiotowej sprawy skutkujące przyjęciem, iż ujawnienie jakichkolwiek informacji zawartych w dokumentach stanowić będzie naruszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100