Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 267/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-26

ewidencji gruntów i budynków. Informacja o ujawnieniu przedmiotowych zmian została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa [...] oraz w Biuletynie Informacji Publicznej...
ewidencji gruntów i budynków. Ogłoszenie o tej modernizacji zostało podane do publicznej wiadomości, w dniach 7-27.03.2018 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego...

III SA/Lu 100/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-27

składania wniosków o przyznanie pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., powoływanej dalej jako 'p.p.s.a.') polegają na kontroli działalności administracji publicznej...

I SA/Lu 612/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-13

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację...
indywidualną; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz G. L. kwotę [...]zł ([...] złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną interpretacją...

I SA/Go 346/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-07

na uchwałę Rady Gminy z dnia 28 października 2011 r. nr X.75.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oddala skargę. Prokurator...
2011 r. nr X/75/2011 podjętą w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części obejmującej: punkt G załącznika numer 1 (Informacja...

I SA/Op 148/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-16

na [...] i służy w gospodarstwie rolnym. We wniosku podatnik równocześnie oświadczył, że nie korzystał z pomocy de minimis ani z pomocy publicznej na zakup przedmiotowej inwestycji...
przyznana, gdyż inwestycja, w związku z którą został złożony wniosek o ulgę, została częściowo sfinansowana środkami publicznymi. Okoliczność ta - w świetle przepisów prawa...

I SA/Go 470/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-13

nr XIII/89/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości...
, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji...

I SA/Ol 730/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

drogą korespondencyjną, lecz do dnia tej wizyty nie otrzymał jeszcze decyzji podatkowej. Uzyskała wówczas informację od pracownicy organu, że skoro nabyli nowy grunt...
.). Wskazało, że stosownie do art. 6a ust. 5 tej ustawy osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach...

I SA/Gl 136/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-05

w ewidencji gruntów i budynków, jeżeli informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków pozostają w sprzeczności z danymi zawartymi w innych rejestrach publicznych...
' (grunty orne), na której posadowiony jest budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy [...] m2., W złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z dnia...

I SA/Gl 134/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-05

w ewidencji gruntów i budynków, jeżeli informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków pozostają w sprzeczności z danymi zawartymi w innych rejestrach publicznych...
' (grunty orne), na której posadowiony jest budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy [...] m2., W złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z dnia...

I SA/Gl 135/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-05

w ewidencji gruntów i budynków, jeżeli informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków pozostają w sprzeczności z danymi zawartymi w innych rejestrach publicznych...
' (grunty orne), na której posadowiony jest budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy [...] m2., W złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z dnia 31...
1   Następne >   +2   +5   +10   61