Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Wr 1083/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

(art. 15 O.p.), dotyczących dwuinstancyjności postępowania (art. 127 O.p. i art. 78 Konstytucji RP), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur...
indywidualna decyzja administracyjna nie podlega ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 5 ust. 2 tej ustawy...

I SA/Wr 1082/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

dwuinstancyjności postępowania (art. 127 O.p. i art. 78 Konstytucji RP), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur związanych z zapewnieniem...
administracyjna nie podlega ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 5 ust. 2 tej ustawy (prywatność osoby...

I SA/Wr 1084/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu podatkowym (art. 200 § 1 O.p. i art. 123 O.p....
jej tego upoważnienia. Podkreślić bowiem należy, że o ile indywidualna decyzja administracyjna nie podlega ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi...

I SA/Wr 1086/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

i art.78 Konstytucji RP), przepisów o właściwości rzeczowej (art.15 O.p.), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur związanych z zapewnieniem...
prawa strony do udostępnienia jej tego upoważnienia z uwagi na regulacje zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2001 r...

I SA/Wr 1087/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu podatkowym (art. 200 § 1 O.p. i art. 123...
w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr.112, poz. 1198 ze zm. zwana dalej u.d.i.p.). Podkreślić bowiem należy...

I SA/Wr 1085/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

dwuinstancyjności postępowania (art. 127 O.p. i art.78 Konstytucji RP), przepisów o właściwości rzeczowej (art.15 O.p.), przepisów o dostępie do informacji publicznej...
do informacji publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr.112, poz. 1198 ze zm. zwana dalej u.d.i.p.). Podkreślić bowiem należy, że o ile indywidualna decyzja administracyjna nie podlega...

I SA/Wr 1089/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

. 15 O.p.), dotyczących dwuinstancyjności postępowania (art. 127 O.p. i art. 78 Konstytucji R.p.), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur...
(prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), to upoważnienie do działania w imieniu organu - stanowi taką informację publiczną i podlega ujawnieniu zgodnie z art...

I SA/Wr 1088/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-07

), przepisów o dostępie do informacji publicznej, jak również procedur związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu podatkowym (art. 200 § 1 O.p. i art...
- stanowi taką informację publiczną i podlega ujawnieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sąd podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone...

I SA/Gd 715/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-01

opodatkowania w oparciu o ceny paliw silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw finansów...
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw finansów publicznych - przy przemieszczeniach realizowanych poza procedurą...

III SA/Wa 630/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. e) do pojęcia majątku publicznego zalicza dochody i straty spółek handlowych, w których jednostki samorządu terytorialnego...
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113...
1   Następne >   +2   +5   +10   100