Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA/Wa 725/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-23

dowód w postaci 'dziewięciu ogłoszeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej i dostępnych na stronie internetowej: http...
Informacji Publicznej, opisujących osiemnaście umów sprzedaży nieruchomości leśnych, z których treści wynika, że siedemnaście umów sprzedaży zostało wykonanych przy cenie...

I SA/Ol 554/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-04

wynika, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast udzielane żadne informacje...
informacji o zalaniach, pożarach i innych zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na stan przechowywania w archiwum dokumentów. Podkreślił, że z dokumentu tego wynikało...

I SA/Bd 463/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-13

do kilku urzędów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z prośbą o informację jak rozstrzygane są sprawy z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn...
, należy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma udzielić organowi stosownych informacji. Na to pismo Skarżący nie udzielił odpowiedzi., Naczelnik Pierwszego Urzędu...

I SA/Łd 836/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-13

[...] Urzędu Skarbowego Ł-B informacja od Powiernika Publicznego Administrującego spadek w Australii, dotycząca nabycia spadku po zmarłej w Australii w dniu 26 listopada 2007 r...
, kosztów administracji, długów i innych zobowiązań. Powiernik Publiczny sporządza informację o zakończeniu procesu zarządzania majątkiem po zmarłej osobie i przekazuje...

III SA/Wa 1754/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-20

na przygotowaniu, zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu Oferty Publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych...
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, dalej: 'ustawa o ofercie publicznej') oraz wykonaniu pozostałych, niezbędnych...

I SA/Wr 509/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-13

udziału w masie spadkowej od Powiernika Publicznego. Prawo to nie przewiduje sporządzenia pisma w postaci dokumentu uprawniającego do spadku, jedynie informację...
w masie spadkowej od Powiernika Publicznego. Prawo to nie przewiduje sporządzenia pisma w postaci dokumentu uprawniającego do spadku, jedynie informację o zakończeniu...

III SA/Wa 434/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-15

, wyrażona w nim zasada udzielania informacji, obejmuje obowiązek organów administracji publicznej należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach...
są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania., W literaturze (B. Brzeziński, M...

III SA/Wa 360/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-27

publicznego uzasadniających udzielenia wnioskowanej ulgi. NUS wskazał ponadto, iż brak zgody Wójta Gminy P. również uniemożliwia skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 67a...
finansową, majątkową i zdrowotną wskazała na przepis art. 67a § 1 pkt 3 O.p., który umożliwia, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny, umorzyć...

I SA/Gl 851/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-03

zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 wraz z informacją o pozostałych podatnikach SD-3/A wskazując jako masę spadkową nieruchomość zabudowaną...
organu wartość rynkowa nieruchomości budynkowej wynosi [...] zł (przyjmując [...] zł/m2). Podał, że powyższa wartość została wyliczona na podstawie informacji dotyczących...

I SA/Sz 467/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-20

korespondencji z Biura Zarządcy Publicznego Hrabstwa [...]) powziął informację o należnych mu dodatkowych środkach pieniężnych z tytułu dziedziczenia po zmarłej matce. Do korekty...
zeznania dołączył ww. świadectwo zgonu matki oraz ww. informację z dnia 14 kwietnia 2016 r. Zastępcy Zarządcy Publicznego Hrabstwa [...]., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ś...
1   Następne >   +2   +5   +10   61