Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

, powołując się na orzecznictwo sądów, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione indywidualne dane podatnika, płatnika, inkasenta, znajdujące...
w W. wynika, że Wspólnota nie może domagać się udzielenia informacji dotyczących innego podatnika, a w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione...

I SA/Gl 861/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-15

postępowania odwoławczego, zaś wniosek strony o udostępnienie informacji publicznej jest załatwiany w innym trybie, a nie w ramach prowadzonego postępowania podatkowego...
., zgodzić się należy ze stanowiskiem organu odwoławczego, że powyższe pismo zawierało wniosek do Prezydenta Miasta B. o udzielnie stronie informacji publicznej...

I SA/Bk 425/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

Repozytorium Informacji Publicznej wskazany w ustawie o dostępie do informacji publicznej) - żaden grunt do rejestru nr [...] nie został wpisany. Należy także wskazać...
Samodzielnego Publicznego P. Zakładu Opieki Zdrowotnej w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie określenia...

I SA/Sz 17/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-10

Urzędowym Województwa [...]. Wskazał też, że Gmina wszystkie swe uchwały zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. Każda zatem osoba zainteresowana ma stosunkowo łatwy...
dotyczące sytuacji finansowej wraz z załącznikami, w tym z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis., Organ pierwszej instancji dwukrotnie...

II FSK 630/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

informacji publicznej., Decyzją z dnia 10 lutego 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy ww. decyzję, podkreślając, że zasadniczy problem...
nie została spełniona przesłanka wykorzystywania określonych budowli wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, gdyż budowle kolejowe...

I SA/Gl 462/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-21

. 121 § 1, art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z faktycznym pominięciem wniosków dowodowych objętych wnioskami o udostępnienie informacji publicznej...
były budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego i zajęte pod nie grunty. Jak podkreślił - zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu - ustawodawca...

I SA/Ol 884/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-11

. Uchwały dotyczące ustalenia stawek podatku podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa (Dz. Urz. '[...]') oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta...
budynkach, gruntach i budowlach oraz ich przeznaczeniu i sposobie wykorzystania organ podatkowy czerpie z informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1. Organ powołał...

I SAB/Sz 16/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-12

miejsce z rażącym naruszeniem prawa nie bacząc czy wnoszącemu nie udzielono informacji w trybie ustawy o informacji publicznej czy w zwykłym trybie., W piśmie tym spółka...
się: zasądzenia od Burmistrza Miasta i Gminy kosztów postępowania; nakazania udzielenia rzeczowej nie wymijającej odpowiedzi; udzielenia informacji w którymkolwiek z przewidzianych...

VIII SA/Wa 1255/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-01

o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Jak wynika z art. 24a ust. 9 tej ustawy, każdy...
o powierzchni [...] m2 według stawki [...] zł/m. W uzasadnieniu organ wskazał, że podatek ustalono na podstawie informacji i danych z ewidencji gruntów i budynków...

I SA/Gl 472/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-08

. Są to dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, które w znacznej części miały w niniejszej sprawie charakter informacyjny, w związku z czym organ podatkowy...
oraz stosunku najmu. Jak wskazuje się w odpowiedzi na skargę - są to w znacznej mierze dokumenty publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a także dostępne w wyszukiwarce...
1   Następne >   +2   +5   +10   100