Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Kr 1679/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-26

są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Indywidualne interpretacje podatkowe wraz z wnioskiem o wydanie...
interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej...

III SA/Po 960/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

. złożyli pismo, w którym podnieśli, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu [...] wyraźnie zaznaczono, iż przetarg dotyczący lokalu i garażu na Os. [...] odbywał...
. Na poparcie swojego stanowiska załączyli do pisma informację o wyniku przetargu wydruk ze strony internetowej powiatu, kserokopie wpłaty vadium, kserokopię pisma Starostwa...

I SA/Łd 610/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-26

: 'stowarzyszenie', dokumentów zawierających informacje dotyczące zawartych w 2020 r. transakcji przeniesienia prawa do działek wraz z będącymi na nich nasadzeniami i naniesieniami...
, położonych w obrębie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ''A'' w Ł. oraz udzielenie informacji ogólnej o infrastrukturze technicznej., Postanowieniem z [...] r. Naczelnik Urzędu...

I SA/Lu 568/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-29

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego...
. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020 r., poz. 708, dalej - u.p.p.) poprzez uznanie, że notariusz, który działa jedynie na podstawie u.p.c.c....

I SA/Lu 520/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

ustawy o podatku rolnym. Decyzja taka jest jednak zdarzeniem przyszłym. Monitorowanie pomocy publicznej, które obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji...
pomocy publicznej. W jego ocenie, przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie należy do naczelnika urzędu skarbowego, a nie do notariusza...

I SA/Lu 521/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

jest jednak zdarzeniem przyszłym. Monitorowanie pomocy publicznej, które obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej...
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako u.p.c.c.) w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W jego ocenie...

I SA/Lu 495/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-02

. Monitorowanie pomocy publicznej, które obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach...
cywilnoprawnych (dalej jako u.p.c.c.) w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W jego ocenie, przestrzeganie krajowego limitu...

I SA/Ke 276/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-13

do internetu nie sprawdzanie informacji w zakresie krajowego limitu pomocy de minims w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP) świadczy jednoznacznie o braku staranności...
przez właściwe organy administracji zadań w postaci monitorowania pomocy publicznej, analizy oraz następczego przekazywania tych działań w postaci informacji w Monitorze...

III SA/Wa 3349/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

pod numerem KRS [...] organizacją pożytku publicznego (status organizacji pożytku publicznego od dnia 6 listopada 2009 roku)., W dniu 29 maja 2013 r. w W. pomiędzy...
jest formą odpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzonej przez Fundację (zapis § 8 ust. 3 statutu). A zatem pożyczka została przeznaczona wyłącznie na cele...

II FSK 2864/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

1) informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...
u.p.c.c.). Organ przekazał akt notarialny właściwemu miejscowo w sprawie organowi podatkowemu, a środki pieniężne zgodnie z informacją płatnika o kwocie podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   56