Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II FSK 1836/07 - Wyrok NSA z 2009-03-26

wątpliwości Sądu, że dowodem w sprawie może być informacja organu władzy publicznej, w zakresie właściwości jego działania. Sąd I instancji podkreślił, iż Strona miała...
działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, wynikające ze stwierdzenia przez sąd, że informacja Starostwa co do cech zarejestrowanego pojazdu...

I SA/Sz 658/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-22

uznał, że pojazdy te nie zostały przewłaszczone na rzecz wierzyciela a egzekucja z tych pojazdów umorzona. Informacji o przewłaszczeniu pojazdów przez bank...
organ odwoławczy wskazał, że B. K. jako właściciel ww. środków transportowych winien uiścić podatek od środków transportowych za 2013 rok ponieważ zgodnie z informacją...

VIII SA/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

wnioskowanej ulgi. Dodał, że stojąc na straży terminowych wpływów budżetowych, wydając decyzję uznaniową musi uwzględniać nie tylko interes strony, ale również interes publiczny...
i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Organ I instancji nie dopatrzył się zatem istnienia po stronie skarżącego zarówno ważnego interesu podatnika...

I SA/Go 21/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

do pojazdów specjalnych. Taki wpis w dowodzie stanowi informację dla właściwych organów administracji publicznej, w tym policji, a dla posiadacza dowodu rejestracyjnego...
zakwalifikowany do pojazdów specjalnych. Stanowi on jedynie informację dla właściwych organów administracji publicznej, w tym policji, a dla posiadacza dowodu rejestracyjnego...

I SA/Sz 657/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-22

przewłaszczenia. Informacji o przewłaszczeniu pojazdów przez bank nie potwierdziło również Starostwo Powiatowe w K., potwierdziło natomiast czasowe wycofanie z ruchu do 13 czerwca 2005...
r. Powyższe potwierdza również informacja z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców., Na skutek odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 12 września...

II SA/Sz 849/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-13

dokumentów stwierdzono nieprawidłowe dane wprowadzone przez przewoźnika w systemie SENT. W zgłoszeniu [...], według stanu na moment rozpoczęcia kontroli, pole: informacje...
o przewoźniku towaru zawiera zapis P., Sp. z o.o. [...] O., NIP [...], pole informacje o środku transportu zawiera zapis: nr rejestracyjny środka transportu...

III SA/Wa 1321/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

2007-2009 uzyskał od Naczelnika Urzędu Skarbowego W. (dalej zwany: 'NUS') informację, że Skarżący nie ma zaległości podatkowych oraz nadesłał zeznania Skarżącego PIT-28...
wykonawczymi. Wskazano też, że Skarżący mimo wezwania nie dostarczył wymaganych dokumentów, następnie załączył dokumenty przy piśmie z 5 kwietnia 2011r. Z informacji NUS...

I SA/Wr 56/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-24

na problemy zdrowotne podatnik, składając deklarację, nie był w stanie zupełnie świadomie i swobodnie kierować swoim postępowaniem. Zgodnie z informacją uzyskaną od podatnika...
zwrócił się do Starostwa Powiatowego w B. o udzielenie informacji w zakresie właściciela przedmiotowego pojazdu i przekazania kopii posiadanych dokumentów wskazujących...

I SA/Łd 1087/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-27

podatkowej od istnienia przesłanek określonych pojęciami 'ważny interes podatnika lub interes publiczny'. Jednocześnie organ drugiej instancji podkreślił, że zobowiązanie...
podjętych decyzji. Podatek od środków transportowych jest daniną o charakterze publicznym i powszechnym. Każda osoba, której przysługują określone ustawowo obowiązki...

I SA/Sz 839/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-13

on informację dla właściwych organów administracji publicznej, w tym policji, a dla posiadacza dowodu rejestracyjnego stanowi zarówno informację, jak i nakaz właściwego...
administracyjne w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracji publicznej, konieczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   28