Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Lu 267/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-26

ewidencji gruntów i budynków. Informacja o ujawnieniu przedmiotowych zmian została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa [...] oraz w Biuletynie Informacji Publicznej...
ewidencji gruntów i budynków. Ogłoszenie o tej modernizacji zostało podane do publicznej wiadomości, w dniach 7-27.03.2018 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego...

I SA/Gl 142/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-30

o obrzmieniu 'Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej' i § 4...
niż określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Zdaniem Prokuratora wykładania przepisu z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku leśnym...

I SA/Go 346/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-07

na uchwałę Rady Gminy z dnia 28 października 2011 r. nr X.75.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oddala skargę. Prokurator...
2011 r. nr X/75/2011 podjętą w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części obejmującej: punkt G załącznika numer 1 (Informacja...

I SA/Go 470/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-13

nr XIII/89/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości...
, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji...

I SA/Łd 1200/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-11

publicznych, por. też pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2000 r., sygn. akt III SA 1432/99, opubl. w Systemie Informacji Prawnej...
z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane na nich budowle, z wyjątkiem związanych...

I SA/Gl 579/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

, nie zawierał upoważnienia do zamieszczenia we wzorach informacji i deklaracji obowiązku składania oświadczenia pod rygorem z art. 233 Kodeksu karnego. Organy władzy publicznej...
29 listopada 2013 r. nr 285/XXXII/2013 w przedmiocie podatku leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'Informacja w sprawie...

I SA/Gl 842/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-03

1 Ordynacji podatkowej - dokumentem urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, stanowiącym dowód...
dróg publicznych;, - art. 7 Kpa - poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy., W uzasadnieniu skargi A podniosła, że nabywane przez nią nieruchomości...

I SA/Gl 840/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-03

§ 1 Ordynacji podatkowej - dokumentem urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, stanowiącym dowód...
w zakresie dróg publicznych;, - art. 7 Kpa - poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy., W uzasadnieniu skargi A. podniosła, że nabywane przez nią...

I SA/Ol 367/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-20

o jej uchylenie w całości i krótko zarzucił decyzji nieważność z uwagi na przedawnienie terminu jej wydania., W toku postępowania odwoławczego uzyskano informację od organu...
organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu SKO powołało się na ww. informację od organu egzekucyjnego z 12 stycznia 2018r. i podało, że zastosowanie środka egzekucyjnego...

I SA/Łd 1236/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-02-19

przez podatników informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach z dnia 27 czerwca 2007 r. Jako podstawę wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego...
. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   16