Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 1755/11 - Wyrok NSA z 2013-04-19

interpretacji nie ma zastosowania art. 8 k.p.a. Jednakże uznał, że wydanie skarżącej interpretacji odmiennej niż opublikowana wcześniej w Biuletynie Informacji Publicznej...
w Biuletynie Informacji Publicznej interpretacja, naruszało zasadę, wyrażoną w art. 121 § 1 O.p. Niewątpliwie pożądane jest, aby w wydawanych w indywidualnych sprawach...

I SA/Bd 324/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-05

: 'u.p.d.o.p.') - tj. obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, powstanie za rok podatkowy trwający od dnia 1...
, pierwszy raz obowiązek sporządzenia i podania do publiczną wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkową powstanie za rok podatkowy trwający od dnia...

III SA/Wa 112/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-26

ze Szwajcarią w zakresie wymiany informacji podatkowej, dla ochrony swoich finansów publicznych i systemów podatkowych niejednokrotnie musiały poprzestać na regulacjach...
, które nie uzależniają zwolnienia dywidend wypłacanych podmiotom z siedzibą w Szwajcarii od istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych, a co najmniej...

III SA/Wa 1458/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

relations polegają w szczególności na pozyskiwaniu informacji i budowaniu relacji pośród potencjalnych klientów S. z polskiego sektora publicznego (administracji publicznej...
, regulacje związane z ochroną zdrowia, regulacje związane z dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego, prawo podatkowe, regulacje...

I SA/Kr 418/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-26

infrastruktury publicznej., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.595.2021.1.BS uznał stanowisko...
(spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 maja 2022 r. sprawy ze skargi W. na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24...

I SA/Ol 1/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-07

, nie mając możliwości skutecznej współpracy ze Szwajcarią w zakresie wymiany informacji podatkowej, dla ochrony swoich finansów publicznych i systemów podatkowych...
, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę...

I SA/Gd 1091/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-24

wniosku, opłaty przygotowawczej, opłaty za obsługę pożyczki oraz prowizji za udzielenie pożyczki., Dyrektor Krajowej Informacji Publicznej w odpowiedzi na skargę wniósł...
' A' Sp. z o.o. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 kwietnia 2017 r. nr {...} w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Po 97/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

zasadność zarzutu, iż Spółka mogła być zaskoczona treścią udzielonej interpretacji w sytuacji, gdy w Biuletynie Informacji Publicznej dostępna była interpretacja Dyrektora...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej...

I SA/Gd 850/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-16

elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych., W myśl art. 11m ust...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. W dniu 5 stycznia 2021 r...

II FSK 1084/13 - Wyrok NSA z 2015-06-10

do stosownych władz ukraińskich, gdyż materiały, którymi posłużyły się polskie organy podatkowe, stanowią informację publiczną i są objęte domniemaniem wiarygodności. Dane pochodzące...
wątpliwe byłoby dokonywanie przelewów przez skarżącą na rzecz Z. 'O.' jedynie na podstawie ww. umów, ponieważ brak jest na nich podstawowych informacji takich jak: pełna...
1   Następne >   +2   +5   +10   100