Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Wr 2172/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-04

podatkowy do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia interpretacji indywidualnej. W piśmie tym wnioskodawczyni złożyła również wniosek o udzielenie informacji publicznej...
interpretacji przepisów prawa nie mają zastosowania uregulowania związane z informacją publiczną i żądanie strony co do udzielenia informacji publicznej nie może być uwzględnione...

I SA/Bd 505/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-08-25

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług...
PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami nie będącymi podmiotami publicznymi. Uznał, że w przepisach tych ustawodawca...

I SA/Kr 1616/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-23

., W odpowiedzi na zarzut podatnika, że odmówiono mu udostępnienia informacji publicznej, nie podano danych personalnych wzywanych świadków i sporządzono adnotację...
Skarbowej, organ I instancji zwrócił się do podatnika o sprecyzowanie, jakich dokładnie danych, stanowiących informację publiczną się domaga, jednak brak było odpowiedzi...

III SA/Wa 2155/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

potraktować jako wniosek o dostęp do informacji publicznej w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej., Decyzją z dnia [...] czerwca...
przesłuchania wnioskowanych przez Stronę świadków, Strona nie dysponuje informacją w kwestii tego, czy włączone do akt postępowania kontrolnego protokoły z przesłuchań...

II FSK 571/09 - Wyrok NSA z 2010-08-19

informacje zamieszczone na str. 5 uzasadnienia skarżonego wyroku., Z 'obecnie' obowiązujących przepisów - art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej...
wcześniejszą, tj. datę wejścia w posiadanie akcji P., tj. 1998 r. Podniósł jednak, że zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. b/ u.p.d.o.f. akcje musiały być dopuszczone do publicznego...

II FSK 3277/12 - Wyrok NSA z 2015-01-14

rozporządzenia). Wskazano w nim, że Minister Finansów na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów udostępnia dla dokumentów reguły poprawności...
załącznika nr 5)., Zgodnie z powołanymi przepisami rozporządzenia i załącznika nr 5 do tego aktu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów...

III SA/Wa 1016/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

nabycie akcji w publicznym obrocie. Zamieszczenia takiej informacji wymagały bowiem przepisy wykonawcze do ustawy Prawo o publicznym obrocie dotyczące informacji...
Urzędu podkreślił, iż nabycie przez Skarżącą akcji B.H. w W. S.A. nastąpiło na podstawie oferty, która nie miała charakteru publicznego, co wykluczało zastosowanie...

I SA/Go 128/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

oraz art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdziła, iż wydaje się, że przez urzędowe poświadczenie podpisu dokument umowy powierniczej nabrał cech...
, ale przez strony ją zawierające. Także powołany w skardze przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

I SA/Bk 22/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

i Kontrasygnaty na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (znak sprawy: [...]), z którego jednoznacznie wynika, iż wypłata odszkodowań dla osób fizycznych jest objęta...
w postaci art. 180 § 1 oraz art. 188 o.p., które miało istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez brak dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z informacji publicznych będących...

I SA/Op 288/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-23

przez organizację pożytku publicznego informacji oraz wymiany pomiędzy organami administracji państwowej informacji dotyczących danych organizacji pożytku publicznego...
organizacji pożytku publicznego za 2016 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez Fundację A (dalej jako: Fundacja, strona) jest decyzja Dyrektora Izby...
1   Następne >   +2   +5   +10   100