Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

bowiem indywidualne sprawy rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych, przykładem czego są m.in. odmowa udostępnienia informacji publicznej lub umorzenie...
postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...

I SA/Gd 1388/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-14

widniejący w Biuletynie Informacji Publicznej. Zakupiony susz tytoniowy został w całości sprzedany przez stronę F. Z., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 'B...
', [...]-[...] G., ul. Z. [...], NIP [...]., Zgodnie z ustaleniami organu podatkowego ww. podmiot nie figuruje w Biuletynie Informacji Publicznej jako pośredniczący podmiot...

I GSK 1236/16 - Wyrok NSA z 2019-01-09

statusu nabywcy za pomocą informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, skarżąca dokonała tej sprzedaży na rzecz podmiotu...
pośredniczących podmiotów tytoniowych jest Biuletyn Informacji Publicznej organ nie wskazał tych przepisów jako podstawy prawnej. Mając na uwadze treść cytowanego już art. 20a...

I GSK 2211/15 - Wyrok NSA z 2017-11-23

bowiem odróżnić nienależyte wykazanie pełnomocnictwa., NSA w składzie orzekającym prezentuje pogląd, że informacja o pełnieniu funkcji w organach administracji publicznej przez daną...
wątpliwości, mógł być oceniony jedynie w kategoriach braku formalnego., Informacje dotyczące struktury organizacyjnej oraz funkcjonowania organów administracji publicznej...

I GSK 2127/15 - Wyrok NSA z 2017-11-23

organów administracji publicznej, o czym nie zauważa pełnomocnik wnoszącego skargę kasacyjną, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który został...
stworzony i jest prowadzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryny 'www', na której władze publiczne...

I GSK 757/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

rejestrujących pojazdy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na okoliczność odmiennego rozumienia przez organy podatkowe i rejestrujące pojęcia...
marca 2014 r oraz pismo MF z 20 stycznia 2014 r, wnioski spółki o udzielenie informacji publicznej do poszczególnych organów administracji publicznej wraz z odpowiedziami...

I GSK 754/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

r MF nr AG5-063-17/MCL/2013/2, pisma organów rejestrujących pojazdy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na okoliczność odmiennego rozumienia...
interpretację dokumentu prawnego' prof. dr hab. J. B., pismo RPO z 5 marca 2014 r oraz pismo MF z 20 stycznia 2014 r, wnioski spółki o udzielenie informacji publicznej...

I GSK 765/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

informacji publicznej na okoliczność odmiennego rozumienia przez organy podatkowe i rejestrujące pojęcia 'samochodu osobowego';, 3. Skierowanie do składu poszerzonego NSA...
strony o udzielenie informacji publicznej do poszczególnych organów administracji publicznej wraz z odpowiedziami, np. pismo Prezydenta Miasta Gliwice z 14 kwietnia 2014 r...

III SA/Gl 1368/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-16

zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych, obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby...
publicznych publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych., Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku...

I FSK 1334/06 - Wyrok NSA z 2007-10-26

i wiadomości uzupełniające., W załączeniu do pisma z 18 lipca 2007 r. spółka przesłała kopie 16 wniosków o udzielenie informacji publicznej, co do sposobu załatwiania spraw...
z 28 września 2007 r. pełnomocnik spółki poinformował, że działając w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112...
1   Następne >   +2   +5   +10   100