Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SAB/Wa 44/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

przestrzennego, musi korzystać z waloru publicznej dostępności, gwarantowanej przez art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o informacji...
prywatnej, a więc ich udostępnienie nie podlega ograniczeniu z uwagi na art. 5 ust. 2 ustawy o informacji publicznej., , 3. Jeżeli ustawodawca przewidział podanie treści wniosków...

II SAB/Kr 146/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-16

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy S. do wydania aktu lub dokonania...
. w dniu 16 lipca 2016r. wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez przesłanie skanów umów dotyczących obsługi prawne świadczonej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy S...

II SAB/Lu 428/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu 4 września 2014 r. [...] wniósł o udostępnienie informacji publicznej w zakresie...
2014 r. poinformował wnioskodawcę, iż żądana przez niego informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Po 117/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-19

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W skardze z dnia [...] czerwca 2021 r. na bezczynność Burmistrza Miasta (dalej również: Burmistrz; organ) H. B. (dalej...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 [aktualnie: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176] z późn. zm.]) - dalej: u.d.i.p., a to poprzez rażące...

II SAB/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie w pozostałym...
[...] stycznia 2012 r. Prezydent W. poinformował Spółkę, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Po 3/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-18

Burmistrza K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Burmistrza K. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł...
) o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej procedury uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy K. Przedmiotowy wniosek z dnia [...] grudnia...

II SA/Łd 263/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-19

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 782 ze zm.), poprzez jego niezastosowanie, a także przepisu art. 110 ustawy...
. 8 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, upoważnione podmioty mają obowiązek udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje publiczne...

II SA/Łd 264/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-08

2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.'), poprzez jego niezastosowanie, a także przepisu art...
mają obowiązek udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) i d tiret drugie lit. c) i d) i pkt 5...

II SA/Go 348/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-09-21

danych osobowych w toku sporządzania studium powinna zostać umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, na stronie internetowej i w widocznym...
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie...

II SA/Kr 905/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-12

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, gdyż dokonane przez organ obwieszczenie i wywieszenie informacji uznać należy...
2014 do 19 listopada 2014 r. Zawiadomienia te zostały również umieszczone na internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMK. Z uwagi na powyższe w ocenie organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100