Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Gl 1261/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-20

pierwszej instancji w trybie ustawy z dnia 6 września 2006 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018. 1330) celem udostępnienia pełnych danych w tym zakresie...
do informacji publicznej., W skardze na powyższą decyzję, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, pełnomocnik skarżącej będący adwokatem wniósł o jej uchylenie w całości...

V SA/Wa 2536/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia...
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie wynika również, że informacje dotyczące wnioskodawcy nie mogą być uzupełniane w toku postępowania., Na możliwość...

IV SA/Gl 383/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

, iż wyrok był wydany w sprawie o udzielenie informacji publicznej., Uzasadniając twierdzenie o nie występowaniu w sprawie zagadnienia wstępnego skarżący ponowił...
. U. z 2016 r., poz.1066) sąd ten sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem...

V SA/Wa 1833/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-23

skargę; Przedmiotem skargi z 18 lipca 2012r. wniesionej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Szpital im. E.S. w T., zwany dalej skarżącym...
informację, że środki przekazane na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych pochodzą także z dochodów szpitala uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej...

V SA/Wa 1975/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

takich jak: miesięczne dofinansowanie, wynagrodzenie, pracownik, finansowanie i środki publiczne oraz ponownie rozważyć czy strona spełnia warunki do uzyskania dofinansowania...
ustawy o rehabilitacji - miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Zdaniem organu zasadnicze...

V SA/Wa 1851/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

z którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem, informacji dotyczących wnioskodawcy...
i prowadzonej przez niego działalności oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia., Organ...

V SA/Wa 1850/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

z którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem, informacji dotyczących wnioskodawcy...
i prowadzonej przez niego działalności oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia., Organ...

V SA/Wa 1852/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

publiczną jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności...
oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia., Organ wskazał ponadto, że zgodnie z art. 2 pkt...

V SA/Wa 947/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-21

dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia...
. poprzez złożenie dokumentów w postaci sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010r. (bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, prognozę...

V SA/Wa 249/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wszelkie zatem informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej strony są więc składane w dniu złożenia wniosku...
również uwagę, iż w niniejszej sprawie zastosowanie ma również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych...
1   Następne >   +2   +5   +10   18