Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

I SA 1849/98 - Wyrok NSA z 2000-01-11

sprzyjające demontażowi państwowych i społecznych instytucji informacji publicznej, dezintegrujące środowisko dziennikarskie i utrudniające wypełnianie zadań dziennikarzy...
. Postawiony w niej zarzut jakoby Stowarzyszenie '...podejmowało przedsięwzięcia sprzyjające demontażowi państwowych i społecznych instytucji informacji publicznej...

II SA/Łd 123/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-07

Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] z uwagi na naruszenie przepisów postępowania w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej zainteresowanemu podmiotowi, co miało...
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w której możliwość zapoznawania się z informacją publiczną i składania do niej uwag i wniosków jest zagwarantowana w ustawie...

II GSK 4106/16 - Wyrok NSA z 2018-11-29

wnioskodawcy do wskazania podstawy prawnej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Niezbędnym elementem wniosku jest jedynie wskazanie przedmiotu żądania, czemu...
decyzji SMP 2007., Pismem z dnia 10 listopada 2014 r., Prezes UKE udostępnił A w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

II OZ 1302/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

1. Do przepisów regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi nie zostało wprowadzone unormowanie zwalniające organizacje pożytku publicznego od opłat...
sądowych, o jakim mowa w art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz.U. nr 96 poz. 873/., 2. W obowiązującym stanie...

II SA 193/97 - Wyrok NSA z 1997-10-14

w obiektach Policji może powodować zagrożenie wykorzystywania autorytetu urzędu, informacji służbowych bądź środków publicznych dla celów pozasłużbowych...
i ich związków zawodowych we wszelkiej działalności, w tym gospodarczej, która mogłaby prowadzić do wykorzystywania autorytetu urzędowego, informacji służbowych, bądź środków...

II SA/Gd 452/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-09-13

skargę na inną czynność z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przedmiotem skargi uczyniono czynność...
Burmistrza Miasta z 22 marca 2021 r., polegającą na wyborze organizacji pożytku publicznego (dalej zwaną 'o.p.p.'), które będą realizować zadanie publiczne z zakresu edukacji...

OZ 1646/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-01

1. Art. 24 w ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. nr 96 poz. 873 ze zm./ stanowi, że organizacji...
pożytku publicznego przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych., Z dyspozycji powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie...

II OSK 1294/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

na środowisko. Organ administracji publicznej obowiązany jest udzielić organizacji społecznej pełnej informacji o podstawach prawnych udziału w postępowaniu w sprawie...
środowiskowych uwarunkowań jest 'postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa' w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku - o czym przesądził organ pierwszej...

IV SA/Po 787/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-26

lokalnej przed organami administracji publicznej oraz aby przyczyniało się aktywnie do lepszego wypełnienia celów postępowań administracyjnych. Stowarzyszenie powołując...
do udziału w postępowaniu jest regulowane w art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

III SA/Po 307/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-25

ładu przestrzennego oraz na rzecz poszanowania praworządności, ochrony prawa i przestrzegania porządku publicznego. Odnośnie kwestii interesu społecznego wskazującego...
skierowane do pełnomocnika Stowarzyszenia zawierające informację o usunięciu spornego obiektu., Utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie (jak wskazano na wstępie) SKO...
1   Następne >   +2   5