Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I OSK 748/14 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Komisji Wyborczej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd...
w przedmiocie udostępnienia w terminie informacji publicznej, wnosząc o zobowiązanie organu do dokonania czynności w tym zakresie, zgodnie z wnioskiem z dnia 22 lutego 2012 r...

II OSK 3006/15 - Wyrok NSA z 2017-08-30

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej., W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa podania, w tym skarżącego, który udokumentował, że w okresie od [...] 2009 r. do [...] 2013 r...
przepis wskazuje, iż dane adresowe są jednym z istotnych składników informacji ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej;, - art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach...

VIII SAB/Wa 19/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postępowanie Komisarza Wyborczego w R. w związku z utrudnianiem dostępu do informacji publicznej, jaką stanowią...
ustawy o dostępie do informacji publicznych,, a zatem nie podlegają udostępnieniu., Pismem z dnia 23 lipca 2007 roku skarżący poinformował Sąd, że nie składał zażalenia...

VIII SA/Wa 24/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

w Biuletynie Informacji Publicznej (§3)., Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł M.A. (dalej jako 'skarżący') wnosząc...
wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej., Postanowienie komisarza wyborczego stwierdzające...

II OSK 2529/12 - Wyrok NSA z 2012-11-15

urzędowym oraz podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej., W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że w jego przypadku do stwierdzenia wygaśnięcia...
winien wydać postanowienie o wygaszeniu mandatu wójta i ogłosić je w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podać do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej;, 2...

II SA/Ke 782/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-19

i Przewodniczącemu Rady Gminy [...] ( § 2),, - postanowienie ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa i podać do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej ( §...
urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej., § 3. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu wójta doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu...

II SA/Ol 576/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok '[...]' - informacji dotyczącej działalności gospodarczej organizacji w okresie...
miesiąca od upływu tego terminu (§ 6). Organ podniósł, że w związku z uzyskaniem informacji o możliwości naruszenia przez radną W A J przepisu art. 24f ust. 1 u.s.g....

II SA/Rz 582/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-22

[.]. Informację o przeznaczeniu ww. nieruchomości do wydzierżawienia zostały podane do publicznej wiadomości wraz z wysokością czynszu dzierżawy, a zatem informacja...
ta była ogólnie dostępna i miała charakter publiczny. Powyższe okoliczności nie dają podstaw do przyjęcia, że RK wykorzystując swoją pozycję używa mienia gminnego w inny...

II SA/Po 350/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-22

z mocy art. 94 Ordynacji Wyborczej obowiązek podania do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych i granicach tych okręgów...
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, gdyż Ordynacja Wyborcza wiąże obowiązywanie takich uchwał z podaniem ich do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i z upływem...

VIII SA/Wa 383/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

., do organu wpłynęła z Sądu Rejonowego w G. informacja o wydaniu wobec przewodniczącego Rady Powiatu w G. J. K. wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Na podstawie...
. akt [...], radny został oskarżony o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego z art. 231 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego...
1   Następne >   +2   5