Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im M. K. w S. z dnia [...] maja 2016 roku Nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej postanawia odrzucić...
. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...

II SA/Sz 1094/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-28

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie ustalenia opłaty za udzielenie informacji publicznej oddala skargę...
. Pismem z dnia 27 lutego 2007 r. G. W. wystąpił, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), do Prezydenta...

II SA/Sz 988/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-06

sprawy ze skargi Z. F. na decyzję Spółki A. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: zwrócić stronie skarżącej...
. na decyzję ENEA Operator Spółki z o. o. z siedzibą [..] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 ustawy...

I OSK 1736/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

informacji z Rejestru w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych...
np. katalog zawarty w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w którym wymieniono szereg kategorii...

II SA/Lu 1050/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

2017 r., znak: (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - w zakresie wniosku o zwrot wpisu od zażalenia N. P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P...
: (...) w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej i zasądził od organu na rzecz skarżącej spółki kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt II postanowienia...

I OZ 691/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie D. P. (dalej skarżący) pismem z 16 kwietnia 2014 r. wystąpił do Wojewódzkiego w Warszawie...

II GSK 1146/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Informacji Publicznej Gminy W., Pismem nadanym w dniu 13 [...] 2015 r. Wojewoda [...] wniósł za pośrednictwem organu skargę na uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności...
. jedynie uzasadnienie wniosku taryfowego. Tak przygotowany załącznik został też umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy W., Podpisanie dokumentu przez Przewodniczącego...

VIII SA/Wa 985/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne., Zgodnie...
niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...

VIII SA/Wa 983/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nadto...
. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne., Zgodnie natomiast z § 7...

II SA/Sz 758/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-28

uchwała stała się aktem prawa powszechnie obowiązującym. Inne obowiązki gminy np. w zakresie informacji publicznej (np. publikacji dokumentów na stronach internetowych...
publikacja ta była prawidłowa, wskutek czego uchwała stała się aktem prawa powszechnie obowiązującym. Inne obowiązki gminy m. in. w zakresie informacji publicznej (np. publikacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   49