Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Łd 418/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-11

wnioskodawczynię do uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego wniosku w wysokości 530 zł oraz opłaty za udostępnienie informacji publicznej w wysokości 47,30 zł. Następnie Wójt...
z odsetkami. Skarżąca podała, że ww. opłata została pobrana nienależnie, ponieważ udzielenie informacji publicznej jest bezpłatne. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji SKO...

I SA/Łd 206/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-30

wskazała art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1429; dalej: u.d.i.p....
informacji publicznej w wysokości 47,30 zł (to jest za wyszukiwanie informacji oraz sporządzenie kserokopii dokumentów). Ostatecznie 31 października 2019 r. Wójt Gminy B...

II FSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2012-03-13

, jest natomiast daniną o charakterze publicznoprawnym, stanowiącą częściową lub całkowitą odpłatność za czynności dokonywane przez organy administracji publicznej. Przy wydaniu...
, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych...

III SA/Wa 125/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

w dniu 20 września 2011r. G. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: 'Skarżąca' lub 'Spółka') złożyła informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania...
tymi odpadami, podpisaną przez prokurenta i członka zarządu. Do informacji tej dołączony został odpis z rejestru przedsiębiorców stwierdzający udzielenie prokury E. C...

III SA/Wa 126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

r. A. Sp. z o.o. (dalej jako: 'Skarżąca' lub 'Spółka') złożyła informację o odpadach niebezpiecznych oraz o sposobie gospodarowania tymi odpadami, do ww. informacji...
, że załączony do przedłożonej przez Spółkę informacji o odpadach niebezpiecznych oraz o sposobie gospodarowania tymi odpadami odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru...

II SA/Gl 1300/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-28

nie została dołączona opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia informacji., Organ wskazał, że wykaz rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zawiera...
dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych. Informacje zawarte w zgłoszeniu zmian w instalacji...

III SA/Wa 130/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

informację o odpadach niebezpiecznych oraz o sposobie gospodarowania tymi odpadami, do ww. informacji dołączony został odpis z rejestru przedsiębiorców stwierdzający...
obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej objęto wyłącznie te, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym...

I SA/Gd 655/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-07

nie wykorzystano w żadnej sprawie z zakresu administracji publicznej., Decyzją z dnia 8 listopada 2011 r. Burmistrz Miasta odmówił J. M. stwierdzenia i zwrotu nadpłaty...
, że zgodnie z informacją udzieloną przez Urząd Skarbowy przedmiotowe pełnomocnictwo zostało wykorzystane w konkretnej sprawie prowadzonej przez ten urząd, w związku z tym opłata...

I SA/Gl 755/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-29

C. w sprawach z zakresu administracji publicznej, w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury...
przedmiotowego zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego wnioskodawcy poprzedzili informacjami dotyczącymi podstaw prawnych utworzenia A oraz powołania B, jako jednostki...

II FSK 2761/14 - Wyrok NSA z 2016-11-09

administracji publicznej i w postępowaniu sądowym - podlega opłacie skarbowej. Organ wskazał, że w konsekwencji wprowadzenia nowych regulacji prawnych przedmiotem...
administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym czy przed innymi podmiotami wykonującymi zadania z tej dziedziny (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   15