Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I OSK 3937/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

sprzeciwu S. M. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] kwietnia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z [...] kwietnia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł...

II SA/Sz 1127/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-11

niejawnym sprawy ze sprzeciwu Burmistrz na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia...
. nr [...], odmawiającej udostępnienia informacji publicznej - uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji., Nie zgadzając...

III OSK 4377/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

Starosty [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z [...] września 2020 r. Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia: oddalić skargę...
r. o odmowie udostępnienia informacji publicznej i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Jako podstawę rozstrzygnięcia organ odwoławczy...

III SA/Gd 697/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-01-25

2024 r. sprzeciwu R. Ł. od decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 października 2023 r. nr Adm.105.331.2023 w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 grudnia 2023 r. wnoszący sprzeciw został wezwany do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu...

I OSK 60/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

o odrzuceniu sprzeciwu Gminy S. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
Gminy S. z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku z dnia 7 grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej...

III SA/Gl 410/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-28

sprawy ze sprzeciwu Prezesa Sądu Rejonowego w Z. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w G. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia...
do ponownej analizy wniosku Z.S. z dnia [...] r., złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawidłowego przeprowadzenia postępowania mającego na celu...

IV SA/Wr 68/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-12

informacji publicznej postanawia: odrzucić sprzeciw. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławczego w L. uchyliło decyzję...
Burmistrza Ś. z dnia [...] listopada 2017 r., nr [...] w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej M. B. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ...

IV SA/Po 644/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-10-13

roku nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. odrzucić sprzeciw, 2. zwrócić wnoszącemu sprzeciw kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu...
z dnia 23 sierpnia 2023 roku (Nr [...]) o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy, a sprawa...

II SAB/Lu 111/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na bezczynność Koła [...]' w W. U. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. S. P...
. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Koła [...]' w W. U. , w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Zarządzeniem...

II SAB/Op 18/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-07

ze skargi S. P. na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej postanawia odrzucić sprzeciw. Postanowieniem z dnia 14...
z jego skargi na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej., Postanowienie z dnia 14 marca 2018 r. wraz...
1   Następne >   +2   +5   7