Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Gl 697/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

przedmiotowej kwoty dotacji oraz celów jej przeznaczenia w trybie dostępu do informacji publicznej. W okresie wprowadzenia stanu epidemii jak i zagrożenia epidemicznego w związku...
. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej u.f.p.) środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze...

III FSK 1396/21 - Wyrok NSA z 2022-07-21

, w tym są sprzeczne z informacjami dostępnymi w publicznych rejestrach KRS, powyższy rażący błąd skutkuje dalszymi istotnymi błędami co do ustaleń faktycznych I dyskwalifikuje...

I SA/Bk 206/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-25

. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego ustalono, iż Spółka nie posiada żadnego majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję. Na podstawie Informacji...
uzyskanej z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych ustalono, iż Spółka nie jest właścicielem nieruchomości. Nie jest też właścicielem lub współwłaścicielem ruchomości...

I SA/Kr 1102/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-30

i przeprowadzenie tychże dowodów, wobec faktu ich istotnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,, - zwrócenie się do Bank [...] z siedzibą w [...] o udzielenie informacji o zajęciu...
12.02.2015r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu. Informacja ta została ujawniona w KRS Spółki wpisem nr [...] z dnia 16.03.2015r. Natomiast Uchwałą nr [...] z dnia 13.11.2015r....

I SA/Sz 154/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-29

karnego skarbowego zostało prawidłowo doręczone., Zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru...
.. Po uzyskaniu informacji o wypowiedzeniu pełnomocnictwa oraz zgłoszeniu przez Spółkę adresu korespondencyjnego, wezwanie z 13 maja 2019 r. i kolejne pisma w sprawie, Organ wysyłał...

I SA/Gd 634/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-14

za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego. Z załączonych do akt: informacji z m S.A., C. S.A., informacji z E.S.A., informacji z Urzędu Miasta Gdynia., informacji...
z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz CEPiK oraz informacji pobranych z aplikacji Ognivo wynika, że Spółka nie posiada majątku ruchomego, nieruchomego i innych praw...

I SA/Gl 288/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

wskazał, że z informacji uzyskanych od organu pierwszej instancji - z pisma z 10 czerwca 2020 r. wynika, że bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu w przypadku...
zwrócił uwagę, że informacja ta została ujawniona wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego dopiero w dniu 5 kwietnia 2019 r. Zatem odpowiedzialny solidarnie pełnił funkcję...

I SA/Gd 344/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

Dyrektora IAS i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia., Jak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2021 r., w ocenie Sądu informacje, którymi...
sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Z kolei przepis art. 3 § 2 pkt 1...

I SA/Gl 287/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

z dniem [...] r. w związku z orzeczeniem wobec zobowiązanego zakazu prowadzenia działalności na okres 5 lat. Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że informacja ta została ujawniona...
postępowania egzekucyjnego dokonano czynności w postaci zajęcia rachunków bankowych Spółki. W przypadku trzech z nich uzyskano informacje o wystąpieniu zbiegu egzekucji sądowych...

III FSK 985/21 - Wyrok NSA z 2022-07-20

informacji o potencjalnych nieprawidłowościach mogących doprowadzić do powstania zaległości podatkowych, co z kolei stanowiło jedną z okoliczności decydujących...
z art. 2 pkt 7 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, dalej: u.b.r....
1   Następne >   +2   +5   11