Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SAB/Wa 617/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

. Z. na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 24 lipca 2015r. o udzielenie informacji publicznej postanawia: -odmówić...
Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 24 lipca 2015r. o udzielenie informacji publicznej., Wnioskiem z dnia 7 maja 2015 r. pełnomocnik Pierwszego Prezesa Sądu...

II SAB/Ke 16/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-28

sprawy ze skargi B. M. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. B. M. wniósł...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Wyrokiem z dnia 22 maja 2013 r...

II SAB/Wa 524/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

[...] września 2013r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 17 listopada 2014r. (sygn. akt II SAB/Wa...
. o udostępnienie informacji publicznej., W dniu 20 stycznia 2015r. (data stempla pocztowego) Wójt Gminy [...] zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Rz 801/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-08

odmowy udostępnienia informacji publicznej - p o s t a n a w i a - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku i jego doręczenia wraz z wyrokiem. II SA/Rz 801/11, U Z A S A D N...
[...] czerwca 2011 r. nr [...] o odmowie A. K. udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk pracowników ZSKU, którzy otrzymali nagrodę dyrektora w roku szkolnym...

II SAB/Bk 72/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-25

. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku; , Kancelaria R. P. B., P., K. sp. k. w B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Białymstoku skargę na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B. w przedmiocie informacji publicznej., Zarządzeniem...

II SAB/Wa 478/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 30 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a - odmówić sporządzenia...
wniosku z 30 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wskazania dat publikacji oraz numerów i pozycji Dziennika Urzędowego Województwa...

II SAB/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...] - dot. wskazania dat publikacji oraz numerów...
. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...] - dot. wskazania dat publikacji oraz numerów i pozycji Dz...

II SAB/Wa 473/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 30 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a - odmówić sporządzenia...
z 30 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wskazania dat publikacji oraz numerów i pozycji Dziennika Urzędowego Województwa...

II SAB/Wa 918/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-01

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 11 lutego...
[...] lipca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. duchownych Kościoła katolickiego zatrudnionych w zakładach karnych i aresztach śledczych)., Odpis sentencji...

II SAB/Sz 32/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-28

w G. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Pismem...
udostępnienia informacji publicznej, dotyczącej wniosku z dnia 17 stycznia 2018 r. (data wpływu do organu)., Do dnia 28 czerwca 2018 r. w przedmiotowej sprawie nie wyznaczono...
1   Następne >   +2   6