Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II SAB/Po 115/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-23

Sanitarnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, II. stwierdza, że bezczynność postępowania nie miała...
skargi M. G. przedstawił szereg orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących informacji publicznej, wskazujących, iż dla kontroli sądu ze skargi na niedziałanie organu...

I SA/Wa 1651/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-30

Skoro sprawy leków dopuszczonych do obrotu są sprawami publicznymi, to każda informacja dotycząca tych spraw jest informacją publiczną. A do tych informacji...
mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VI SA/Wa 662/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

, iż pomimo zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie udostępniono mu do wglądu całej dokumentacji konkursowej z części jawnej i niejawnej...
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] jako wniosku o udostępnienie informacji publicznej., W dniu [...] marca 2010 r. Szpital Powiatowy w [...] uzupełnił odwołanie wskazując...

VI SA/Wa 1052/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-14

o dostępie do informacji publicznej. Nie udostępniono więc szpitalowi cen zaoferowanych przez oferentów konkurencyjnych., Od decyzji Szpital Powiatowy w R. złożył odwołanie...
ust. 1 ustawy przez nierówne traktowanie stron, naruszenie art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz naruszenie...

VI SA/Wa 1048/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

[...] marca i [...] marca 2010 r. organ udzielił odpowiedzi, iż materiały które powstały w materiałach konkursowych nie stanowią informacji publicznej, a zatem nie podlegają...
udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Strona skarżącą pismem z dnia [...] marca 2010 r. złożyła odwołanie od powyższej...

VI SA/Wa 1904/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) stwierdza, że ' (...) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu...
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej...

VI SA/Wa 1574/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-22

[...]; informację publiczną z dnia 24 listopada 2014 r. oraz informację publiczną z dnia 13 kwietnia 2015 r.). Ponadto, skarżący wskazał, że 'liczba pozytywnie...
pacjentów' (vide: informacja publiczna z dnia 18 marca 2015 r.). Jednocześnie, strona skarżąca podniosła, że Minister Zdrowia znajdował w latach 2012-2014 podstawę...

IV SA/Gl 910/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-08

o udostępnienie informacji publicznej lub w ramach procedury odwoławczej. Oferent został poinformowany, że odwołanie można złożyć w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia...
, zaś okazanie dokumentów w trybie udostępnienia informacji publicznej może trwać do 14 dni. W dniu 20 czerwca drogą mailową poinformowano odwołującego, że udostępnienie akt nastąpi...

II GSK 550/19 - Wyrok NSA z 2019-08-28

w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki...
oddziału wojewódzkiego Funduszu i ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej wykazie o którym mowa w art. 95n ust. 1 przywołanej ustawy, obejmującym - jak wynika...

III SA/Lu 675/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-03-17

ust. 3 cyt. rozporządzenia, ogłoszenie o konkursie należy:, 1) udostępnić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego;, 2) podać...
znaczenia dla oceny legalności postępowania konkursowego, skoro publiczne ogłoszenie o konkursie zawierało ogólnodostępną informację, że dokumenty przedłożone w odpisach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100