Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

II SAB/Kr 35/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-29

informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 29 stycznia 2015 r. skargę oddala. W dniu 29 stycznia 2015 r. K. S. za pomocą poczty internetowej złożył do Starosty...
wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie 'dat, danych przedsiębiorców (przewoźników posiadających zezwolenie na przewóz osób podlegających nadzorowi Starosty...

II SAB/Gl 108/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-08

o tym, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, poprzez brak...
z art. 8 ust. 1 u.i.o.ś władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi...

II SAB/Wr 1119/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-22

, że każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą, zaś poprzez art. 8 ust. 1 nakazuje władzom publicznym udostępniać każdemu...
informacje o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych...

II SA/Go 433/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-25

o zamierzonym przedsięwzięciu poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także poprzez zawiadomienie...
takie ogłoszono bowiem w Biuletynie Informacji Publicznej i to dwukrotnie tj. w dniu 7 sierpnia 2013 r. oraz w dniu 3 maja 2013 r. Organ zgodził się z tym, że nie jest wiadome...

II SA/Łd 979/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-16

. Następnie w dniu 28 sierpnia 2007r. informację o przedmiotowym raporcie i możliwości składania wniosków i zarzutów dot. planowanej inwestycji podano do publicznej...
. podany został do informacji publicznej. Postanowieniem z dnia [...]r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie B. oraz postanowieniem z dnia [...]r. Starosta B...

II SA/Bd 197/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-20

się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto stosownie do treści art. 33 ust. 1 pkt 2 uioś informacja o złożonym wniosku została podana do publicznej...
oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy., Stosownie do treści art. 64 ust. 1 uioś organ I instancji zasięgnął opinii: Dyrektora Państwowego...

II SA/Sz 572/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-07

Urzędu Miejskiego w [...], sołectwa [...] oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej., We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski mieszkańców...
w terminie od [...] r. do [...] r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w [...], sołectwa [...] oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. We wskazanym terminie...

II SA/Lu 112/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-08

jej zadań. Obsługę Rady zapewnia Starostwo Powiatowe we Włodawie. Również w Biuletynie Informacji Publicznej, mającym na celu udostępnianie informacji publicznej w postaci...
lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia...

IV SA/Wa 2222/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-13

. Minister nie wziął pod uwagę, że T. nie mogło wnieść odwołania w terminie, gdyż wydanie decyzji nie było upublicznione, a jej rejestracja w Biuletynie Informacji...
Publicznej nie pozwalała na dotarcie do jej treści., W odpowiedzi na skargę Minister podtrzymał stanowisko i argumenty zawarte w zaskarżonym postanowieniu i wniósł o oddalenie...

II SA/Po 953/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-10

. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, stanowi załącznik nr 1 do decyzji., Fakt wydania przedmiotowej decyzji Wójt podał do publicznej...
wiadomości w drodze obwieszczenia z dnia [...] 2015 r., poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a także przez wywieszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   85