Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 2569/15 - Wyrok NSA z 2017-01-05

Prezesa Sądu Okręgowego w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 maja 2015 r., sygn. akt II SAB/Rz 34/15 Wojewódzki...
, że data dzienna urodzenia nie stanowi informacji publicznej., W piśmie z dnia 28 stycznia 2015 r. K. G. reprezentowany przez adwokata wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Wa 468/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora...
Dróg Krajowych i Autostrad do rozpatrzenia wniosku Z. N. z dnia [...] listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SA/Wa 2821/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

ewidencji partii politycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w [...] z siedzibą [...] przy ul. [...], pod adresem [...]., Decyzja...
jego danych osobowych w zakresie adresu zamieszkania zawartego w ewidencji partii politycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w [...], pod adresem...

II SA/Wa 1434/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

też, że strona www.trybunal.gov.pl pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
z 2014 r. poz. 782), a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stanowią informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy. Zamieszczanie orzeczeń TK na ww...

I OSK 769/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Osobowych z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 grudnia 2011 r...
2011 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Z. F. złożył...

II SA/Wa 1832/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-29

. na decyzję PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w W. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną...
r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.') i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r...

II SA/Wa 1487/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Osobowych z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją...
., złożonego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu powyższej decyzji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podniósł, że w dniu 28 maja...

I OSK 1149/08 - Wyrok NSA z 2009-07-30

i wolności J. P., skoro nastąpiło z zachowaniem trybu określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie stanowiło to zatem bezprawnej...
. i ponownie odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego wskazując, iż gdy sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych, mających jednocześnie charakter informacji publicznej...

II SA/Wa 1934/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Z. F...
. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Ol 84/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-19

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
Gminy z dnia '[...]', znak: '[...]', którą organ I instancji odmówił Stowarzyszeniu udostępnienia informacji publicznej w zakresie listy obecności osób uczestniczących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100