Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II SA/Bd 106/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-11

o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołów kontroli, zastrzeżeń do protokołów kontroli, stanowiska w stosunku do zastrzeżeń do protokołu kontroli...
żądanej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Organ podzielił stanowisko WSA w Poznaniu, zawarte w wyroku z 10 grudnia 2014r. (IV SA/Po 940/14...

II SO/Go 4/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-24

Rady w zakresie braku wykonania wyroku w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz orzeczenie, że bezczynność organu w przekazaniu...
o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę...

II SA/Sz 158/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-31

biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta S. w dniu 12 grudnia 2012 r. Od tego momentu są więc one publicznie jawne., Odnosząc się z kolei do kwestii ustalenia wartości...
Miasta S. do dokonywania w jego imieniu czynności w tym zakresie, a następnie opublikowanie ewidencji w Biuletynie Informacji Publicznej, należy uznać za wystarczające...

VII SA/Wa 1408/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

ewidencji zabytków Miasta [...] (dalej także 'GEZ', opubl. w dniu 24 lipca 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta [...])., Budynek objęty postępowaniem...
do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu [...] z [...] lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, Dyrektor Biura [...] Konserwatora stwierdził...

II SA/Kr 658/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-12

umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku, o włączeniu nowej...
poinformował o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej wieży szybowej '[...]' oraz wieży szybowej '[...]'. Zgodnie z § 15 ust. 3 i 5 informacja...

II SA/Gl 432/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

się w drodze obwieszczenia umieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Dotyczy to także sporządzenia nowej karty ewidencyjnej takiego zabytku...
wskazano, że stanowi ona inną czynność z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy...

VII SA/Wa 1062/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Miejskiej z 19 grudnia 2003 r. jest bowiem dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na tej samej stronie i zmiany załącznika nr 6 nie obejmuje., Z powyższych dokumentów...
2013 r., w którym zawarto informację, że budynek przy ul. Ł. nie figuruje w gminnej ewidencji budynków, ani w rejestrze zabytków woj. opolskiego, a wskazany obszar...

VII SA/Wa 1106/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-11

postępowania do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaje się do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa...
organ dowiedział się w związku z prowadzonym postępowaniem, bez choćby odniesienia się do informacji przekazanych organowi przez skarżącą., W treści odwołania z dnia 29...

II SA/Gl 441/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

stanie prawnym dokonuje się w drodze obwieszczenia umieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Dotyczy to także sporządzenia nowej karty ewidencyjnej...
dokumentację fotograficzną, a zatem wykorzystane materiały graficzne nie pozwalają na identyfikację obiektów oraz ich stanu,, b) nie zawierają pełnych informacji dotyczących...

VII SA/Wa 552/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

do informacji publicznych o udzielenie stosownych informacji;, c) naruszenie art. 28 k.p.a. przez bezpodstawną odmowę udzielenia statusu strony właścicielom budynku objętego...
przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta co do zasady sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, a więc polega na weryfikacji decyzji organu...
1   Następne >   +2   +5   7