Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

II SAB/Op 51/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-08

Oświaty w Opolu w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 18 czerwca 2015 r., w zakresie...
. W. jest bezczynność Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w udostępnieniu informacji publicznej z prowadzonego postępowania wyjaśniającego o sygn. [...], w zakresie dokumentów...

II SAB/Rz 25/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-04

Oświaty w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje Kuratora Oświaty do załatwienia wniosku J. B. z dnia 12 kwietnia 2004 r. o udostępnienie informacji...
sądowego. W skardze z daty Rzeszów, 22.06.2004 r. J. B. zarzucił Kuratorowi Oświaty bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu...

II SAB/Łd 14/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

roku przy udziale --- sprawy ze skargi D. G. na bezczynność 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1...
informacji publicznej; 2. odrzuca skargę w pozostałej części; 3. zasądza od organu - 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz skarżącego - D. G. kwotę...

II SAB/Po 107/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-06

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Zespołu...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i naruszenie przez Dyrektora ZSPS art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 1 ust. 1 w związku...

I OSK 2740/16 - Wyrok NSA z 2017-04-11

w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SAB/Kr 108/16...
, po rozpoznaniu skargi S.B. (dalej jako skarżąca) na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w C. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół...

II SAB/Po 173/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Szkoły do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] lipca 2017 r...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Szkoły nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Dyrektora Szkoły...

IV SA/Gl 194/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-17

Związkowej A na decyzję Burmistrza Miasta T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2) zasądza...
Związkowa A wystąpiła do Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr [...] w T. o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie wykazu nauczycieli...

I GSK 1621/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

na ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wałbrzych podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów. Ogłoszenia dokonano na podstawie...
na ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej korekty informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach, o której mowa w art...

I GSK 3210/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 4 p.p.s.a. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu:, a) opublikowanie przez Wójta Gminy...
Istebna w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia z [...] października 2017 r. w przedmiocie aktualizacji jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2017...

II SA/Gd 1529/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-20

pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ prawo wstępu na obrady rady gminy...
też wyrażone w art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100