Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 95/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. umarza postępowanie w zakresie dotyczącym udostępnienia umów...
są do sprzedaży., Pełnomocnik J. M. pismem z dnia [...] czerwca 2013 r., wniósł o udostępnienie informacji publicznej. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r...

II SAB/Po 100/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; oddala skargę W skardze z dnia 8 maja 2017 r. M. G. (dalej: skarżąca...
[...] OT w P.; Dyrektor; organ) w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia 2 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, tj. informacji i dokumentów wskazanych...

I OSK 1520/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - 1...

I OSK 515/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

. na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia uchylić zaskarżony...
Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej zobowiązał Sąd Dyscyplinarny Okręgowej...

I OSK 700/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Oddział w Lublinie z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od PGE Dystrybucja...
., [...], oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i zasądził od PGE Dystrybucja Spółki Akcyjnej Oddział...

I OSK 774/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. oddalić skargę kasacyjną; 2. odstąpić od zasądzenia od K. Z. na rzecz...
udostępnienia informacji publicznej., Postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach sprawy., Dnia 30 marca 2014 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu...

I OSK 162/11 - Wyrok NSA z 2012-01-05

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ogłaszania informacji...
publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, który utworzony został w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci...

II SAB/Lu 32/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
. Stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., W skierowanym...

I OSK 603/20 - Wyrok NSA z 2022-03-29

ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji...
, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego. Analiza tego przepisu wskazuje...

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

., Na zakończenie organ podał, że żądane informacje nie miały charakteru informacji publicznej, gdyż żądania zmierzały do załatwienia konkretnej, indywidualnej sprawy...
, nie zaś do udzielenia informacji publicznej, którą dysponował organ., Skarżąca pismem z dnia 27.02.20167r. odniosła się do twierdzeń Skarżącego i podała, że podtrzymuje swoją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100