Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol

II SAB/Kr 133/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-24

w bezczynności co do udzielenia mu informacji publicznej. W uzasadnieniu skargi wskazał, że w dniu 18 lipca 2011r. złożył wnioski o udostępnienie informacji publicznej...
udostępnienia informacji publicznej. Skoro zaś art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej stanowi, że udostępnienie informacji...

II SA/Sz 512/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-03-29

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej (dowód: kserokopia skargi z prezentatą wpływu do siedziby organu)., Odpowiadając na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru...
Budowlanego w [...] wniósł o jej oddalenie. Organ wyjaśnił, że w dniu [...] r. P. J. złożył 20 wniosków o udzielenie informacji publicznej. W odpowiedzi organ poinformował...

VII SA/Wa 2038/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

z przepisami., W dniu 25.05.2017r. G. J. wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji PINB w L. dotyczącej prowadzonego postępowania...
postępowania (G. J. dowiedziała się o decyzji z pisma PINB w L. z [...] czerwca 2017r., będącego odpowiedzią na jej wniosek o udostępnienie informacji publicznej) okolicznością...

II SA/Łd 722/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-24

na podstawie wniosku o udostępnieniu informacji publicznej, wyszły na jaw okoliczności oraz dowody dotychczas pomijane przez organ, mające istotny wpływ na wynik sprawy. Uzyskane...
[...] od WINB w Ł. na wystosowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej, • uwzględnienia oraz uzasadnienia faktycznego i prawnego - w sprawie spełnienia wymogów...

VII SA/Wa 409/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-12

. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest pogląd, że Polska Norma jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie...
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) i jej udostępnienie winno odbywać się w trybie tej ustawy (tak m.in. NSA w wyroku z 2.07.2003r. II SA 837/03 LEX...

VII SA/Wa 410/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-12

. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest pogląd, że Polska Norma jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie...
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) i jej udostępnienie winno odbywać się w trybie tej ustawy (tak m.in. NSA w wyroku z 2.07.2003r. II SA 837/03 LEX...

VII SAB/Wa 2/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

informacji publicznej), zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie...
administracji publicznej pod względem zgodności z prawem., Przepis art. 3 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu...

VII SAB/Wa 69/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-10

powinna być załatwiona najpóźniej w granicach terminów zakreślonych w art. 35 § 3 kpa. (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej np. w przypadku informacji publicznej...
się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C., o udzielenie informacji ww. sprawie. W dniach 19, 16 i 24 października 2007r. do organu wpłynęły kolejne pisma H...

VII SA/Wa 208/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji o stanie ww. postępowania, na który do dnia wniesienia skargi nie uzyskał odpowiedzi., W odpowiedzi na skargę...
mimo informacji o wszczęciu postępowania z urzędu, zawartej w zaskarżonym postanowieniu, w dniu [...] grudnia 2013 r. wystąpił do PINB z wnioskiem w trybie art. 10 ust. 1 ustawy...

VII SA/Wa 2113/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

z nich. Co więcej w orzecznictwie sądowoadministracyjnym spotykamy pogląd, że Polska Norma jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) i jej udostępnienie winno odbywać się w trybie przedmiotowej ustawy (tak m.in. NSA w wyroku z dnia 2.07.2003 r., II SA...
1   Następne >   +2   +5   +10   100