Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VI SA/Wa 496/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-05

się do przekazywania danych PNR do JIP ogłoszoną przez organ w Biuletynie Informacji Publicznej., W toku prowadzonego postępowania zebrano materiał dowodowy wskazujący...
lotniczych z 10 listopada 2021 r. (k. 13 akt administracyjnych)., Jednocześnie z akt sprawy i informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Komendy...

VI SA/Wa 495/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-05

dostosowujących się do przekazywania danych PNR do JIP ogłoszoną przez organ w Biuletynie Informacji Publicznej., W toku prowadzonego postępowania zebrano materiał dowodowy wskazujący...
lotniczych z 12 listopada 2021 r. (k. 17 akt administracyjnych)., Jednocześnie z akt sprawy i informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Komendy...

VII SA/Wa 2858/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-11

w wysokości 13 500 złotych w związku z przekazaniem niepełnej informacji [...] dotyczącej lotu z dnia [...] września 2016 r., nr [...] z M., Decyzja organu zapadła w następującym...
pieniężnej przewoźnikowi [...] w związku z przekazaniem niepełnej informacji [...] za lot nr [...] z M., który miał miejsce w dniu [...] września 2016 r. W uzasadnieniu...

VII SA/Wa 2785/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

[...] (dalej: 'Komendant') wystąpił z wnioskiem do Prezesa ULC o wymierzenie przewoźnikowi kary pieniężnej w związku z przekazaniem nieprawdziwej informacji API za lot...
nr [...] z [...] w dniu [...] września 2016 r. W uzasadnieniu wniosku wyjaśnił, że chodzi o nieprawdziwą informację dotyczącą numeru dokumentu podroży pasażera P. M...

VII SA/Wa 2786/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

[...] (dalej: 'Komendant') wystąpił z wnioskiem do Prezesa ULC o wymierzenie przewoźnikowi kary pieniężnej w związku z przekazaniem nieprawdziwej informacji API za lot...
nr [...] z [...] w dniu [...] października 2016 r. W uzasadnieniu wniosku wyjaśnił, że chodzi o nieprawdziwą informację dotyczącą numerów dokumentu podroży pasażerów: B. J...

VI SAB/Wa 2/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

naruszeniem prawa., Reasumując, w punkcie pierwszym wyroku umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej, w oparciu o treść...
sprawują kontrolę działalności administracji publicznej poprzez rozpoznawanie skarg na bezczynność w przypadkach określonych w pkt 1-4, to jest wówczas, gdy organy...

I OSK 2708/16 - Wyrok NSA z 2018-10-05

przez Rzeczpospolitą Polską notyfikacją 18 lipca 2014 r., o czym informacja została podana do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego 6...
Cywilnego jako właściwy w Polsce organ władzy lotniczej (Civil Aviation Authority), podał informację do publicznej wiadomości w Komunikacie nr 6 opublikowanym w Dzienniku...

VI SA/Wa 1467/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

administracji publicznej, nie był również prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Aby spełniać swą rolę, informacja API musi być przekazana...
., nakładającą na S. S.A., karę pieniężną w wysokości 22 500 złotych w związku z nieprzekazaniem przez przewoźnika informacji API, dotyczącej lotu z [...] października 2017 r...

VI SA/Wa 1468/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

administracji publicznej, nie był również prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Aby spełniać swą rolę, informacja API musi być przekazana...
., nakładającą na S. S.A.,, karę pieniężną w wysokości 22 500 złotych w związku z nieprzekazaniem przez przewoźnika informacji API, dotyczącej lotu z [...] października 2017 r...

VI SA/Wa 1114/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-05

przez przewoźnika informacji API, dotyczącej lotu z 14 września 2017 r. nr lotu [...] ze L. do R.., Do wydania przedmiotowej decyzji doszło w następstwie wskazanego niżej...
. 202a ust. 1 ustawy Prawo Lotnicze pismem z 30 grudnia 2016 r. zwrócił się do Przewoźnika lotniczego [...] o przekazanie informacji o pasażerach lotów portu lotniczego w R...
1   Następne >   +2   +5   +10   15