Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 76/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-24

I. M. i A. M. na bezczynność A. Sp. z o.o. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. zobowiązuje A. Sp. z o.o. [...] do załatwienia wniosku I. M. i A. M...
ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' tired pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej żądanie udostępnienia...

II SAB/Po 78/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-24

H. K. i Z. K. na bezczynność A. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...
z siedzibą w P. [...], polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie udostępnienia informacji publicznej.Skarżący...

IV SAB/Gl 31/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Budowlanego dla Powiatu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje wymienionego Inspektora do załatwienia pkt 2 wniosku skarżącego z dnia 13 stycznia...
informacji publicznych w postaci decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Centrum Handlowego A w C. oraz protokołu obowiązkowej kontroli...

IV SA/Wr 149/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

udostępnienia informacji publicznej postanowił: odrzucić skargę. 1) zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie dwieście (słownie: dwieście) złotych. Wnioskiem...
[...] stycznia 2015 r. odmówił udostępnienia żądanych informacji z tym uzasadnieniem ,że nie stanowią one informacji publicznej ., Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. skarżąca fundacja...

I OSK 115/15 - Wyrok NSA z 2015-04-24

ze skargi Fundacji [...] na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. uchyla punkt 3 wyroku...
II SAB/Łd 94/14, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Fundacji [...] na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Po 133/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-12

udostępnienia informacji publicznej; postanawia 1. odrzucić skargę 2. zwrócić skarżącej Fundacji kwotę 200 (słownie: dwieście) zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi. /-/ D...
[...] września 2011 r. Nr [...], którą uchylono decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia [...] 2011 r. o odmowie udzielenia S. S. [...] dostępu do informacji publicznej - pełnej...

II SAB/Po 71/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

Sądu Rejonowego w Kępnie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie do załatwienia wniosku skarżącego z dnia...
[...] czerwca 2014 r. K. G. wystąpił do Prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dat urodzenia i miejscowości zamieszkania wszystkich...

II SAB/Po 48/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. C. na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1...
informacji publicznej obejmującej podanie ilości opinii [...] wydanych przez Katedrę i Zakład [...] Uniwersytetu A w roku 2010 r. i [...] do [...] maja 2011 r. w trybie...

IV SAB/Gl 118/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-10

informacji publicznej 1) zobowiązuje Wójta Gminy O. do załatwienia wniosku skarżącej z dnia [...] roku w części dotyczącej żądania udostępnienia dokumentów związanych...
postępowania. W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) Z. J. domagała się od Wójta Gminy...

II SAB/Łd 131/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-10

roku sprawy ze skargi Stowarzyszenia 'A' w W. na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w przedmiocie wyznaczenia...
terminu do udzielenia informacji publicznej, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, 3. zasądza od Wójta Gminy R. na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100