Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SAB/Łd 87/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-12

ze skargi R. G. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego w Ł. do załatwienia...
drogą elektroniczną do Prokuratury Okręgowej w Ł. wniosek z dnia 2 lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pełnienia przez prokurator K. M. dyżurów...

II SAB/Łd 18/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-12

Prokuratora Rejonowego w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego w R. do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie...
informacji publicznej z dnia 5 grudnia 2019 r. w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 3...

II SAB/Łd 20/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

. na bezczynność Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce...
) w przedmiocie nierozpoznania wniosku skarżącego z dnia 13 stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej. Skarżący zarzucił organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i 2...

I OSK 2802/17 - Wyrok NSA z 2018-07-19

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w części obejmującej punkty 1. i 3., 2. stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy K. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...
Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: 1. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. umorzył postępowanie...

VIII SAB/Wa 65/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-12-29

niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi T. C. na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia : 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić...
do informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi strona podniosła, iż w dniu 22 sierpnia 2022 r. wystąpiła do Wójta z 7 wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, zaś organ...

I OZ 851/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie zawarte w punkcie IV (czwartym) wyroku Wojewódzkiego...
. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, wyrokiem z 15 maja 2018 r. zobowiązał organ...

II SO/Po 6/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-11-27

. K. J. wystąpił do [...] sp. z o.o. o udostępnienie mu informacji publicznej sprecyzowanej w czterech punktach. Pismo to wpłynęło do siedziby organu [...] lutego 2019 r...
z dnia [...] marca 2019 r.' pouczyła K. J., że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej do skarg rozpatrywanych...

II SAB/Ke 51/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-31

niejawnym sprawy ze skargi [...] na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a : I. umorzyć...
w Kielcach skargę na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie udostępnienia informacji publicznej, uiszczając jednocześnie 100 zł tytułem wpisu sądowego...

III OZ 465/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-11

SAB/Wa 175/22 w sprawie ze skargi B.L. na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia uchylić zaskarżone...
postanowienie. B.L. wnioskiem z dnia 30 grudnia 2021 r. zwróciła się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1) kopii oświadczeń...

II SAB/Ke 35/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-09-20

udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić B.B. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. B.B. w dniu 18...
Kwiatkowskiego w Sandomierzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu 25 lipca...
1   Następne >   +2   +5   10