Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

II SA/Bd 106/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-11

o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołów kontroli, zastrzeżeń do protokołów kontroli, stanowiska w stosunku do zastrzeżeń do protokołu kontroli...
żądanej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Organ podzielił stanowisko WSA w Poznaniu, zawarte w wyroku z 10 grudnia 2014r. (IV SA/Po 940/14...

I SA/Wa 1938/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429) w związku z art. 76 § 1 kpa przez pominięcie oświadczenia Zastępcy...
do informacji publicznej, dokumentem urzędowym jest w rozumieniu tej ustawy treść oświadczenia woli lub wiedzy utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza...

I SA/Wa 83/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

przedmiotowej nieruchomości pod drogę publicznąinformacje zarządcy drogi, zawarte w piśmie Wydziału Infrastruktury z dnia 31 maja 2010 r., przy którym zostały...
1997 r., Podstawę oświadczenia geodety wykonującego mapę zajętości gruntu pod drogę stanowią informacje zarządcy drogi, dotyczące zajętości gruntu pod drogę publiczną...

I SA/Wa 82/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

. stwierdzenia przejścia omawianej nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy W. Dowodem zaś zajęcia przedmiotowej nieruchomości pod drogę publicznąinformacje zarządcy...
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) - dalej: Przepisy wprowadzające - decyzji potwierdzającej nabycie przez Gminę W. (obecnie W.) prawa własności nieruchomości...

I SA/Wa 2218/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-08

od zarządcy drogi publicznej, nie dysponuje bowiem informacjami, które pozwalałyby na rozstrzygnięcie, w jaki sposób kształtowała się granica drogi publicznej...
. 73 ust. 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm...

I SA/Wa 443/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-25

. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Starosty [...], decyzją z dnia [...] października...
, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 I. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek...

I SA/Wa 962/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-07

informacje dotyczące przebiegu drogi publicznej - ul. [...] przed przebudową Ronda [...] i przed przebudową ulicy [...], jakie miały miejsce między 2004, a 2016 r.;, 7. art...
., przez Gminę K. - miasto na prawach powiatu, własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - ulicę [...], położonej w K., obręb [...], oznaczonej jako działka...

I SA/Wa 1569/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-22

. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa [...] (Dz. Urz. Województwa [...] z 1995r, nr [...], poz. [...]) ulica...
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [...] czerwca 2013r. pod nr [...]. Na mapach znajdują się informacje, że granice podziału nieruchomości ustalono według...

I SA/Wa 876/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

. zajęta była pod drogę publiczną; informację zawartą w piśmie Zarządu M. z 14 sierpnia 2013 r.; treść oświadczenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w [...] - A. S. z 27...
. D. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...], o pow. [...] m2, zajętej pod drogę publiczną - nr [...] (aktualnie nr [...]) relacji...

I SA/Wa 956/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

administrację publiczną faktów, danych czy informacji, które potwierdzałyby, jak uznały organy orzekające w sprawie, fakt zajętości pod drogę działki nr [...] oraz władania nią...
[...] kwietnia 2014 r., na podstawie art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   30