Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Po 603/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-22

[...] r.; wynagrodzenie z tego tytułu: [...] zł w 2015 r.); 4) wykonania Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) [...] sp. z o.o. w [...] (usługa świadczona na podstawie umowy...
ze wskazanych umów (tj. umowa z dnia [...] r. na wykonanie usługi konserwacji telefonicznej sieci zakładowej oraz umowa Nr [...] na wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej...

IV SA/Gl 750/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej., Wydanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie II...
., sygn. akt XVI K 489/16. Zdaniem organu z uwagi na prawomocne skazanie radnego na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego...

II OKW 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

wskazanemu w art. 12 § 13 ustawy Kodeks wyborczy. Postanowienie nr [...] zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w K. dnia 6...
[...]), a także ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie to zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 3 kwietnia 2020 r., W dniu 9...

IV SA/Gl 746/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej., Wydanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie I tego postanowienia stało się następstwem prawomocnego skazania Wójta Gminy P...
489/16. Zdaniem organu z uwagi na prawomocne skazanie Wójta na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, w którym strona...

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego R. K. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P. w uchwale z dnia [...] listopada 2020 r...
trwającej kadencji (w latach 2018-2021) radny R. K., prowadząc działalność gospodarczą, wystawił na rzecz Publicznego Przedszkola '[...]' w P. [Oddział w T.] (dalej...

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

; Rada) do udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego K. M. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P...
. Publicznym Przedszkolem '[...]' w P. (dalej również: przedszkole gminne; przedszkole), która polegała na wymianie pokrycia dachu na budynku przedszkola [oddział w T.]; 'w dniu...

II SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

o tym, że wg informacji uzyskanej od Dyrektora A w [...] , od dnia 1 grudnia 2019 r. Spółka jest w posiadaniu lokalu stanowiącego własność powiatu na zasadzie bezumownego...
gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego mieści się w zakresie ustawowego zakazu zarządzania taką działalnością przez radnego, jako podmiot sprawujący funkcję publiczną...

II SA/Po 717/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-08

Powiatowego w Z.; 2) informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. o przyznaniu radnemu bezzwrotnej pożyczki w wysokości [...] zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 2...
zadania publicznego, zawartych pomiędzy powiatem [...] a Stowarzyszeniem '[...]' w D. na lata: 2019, 2020 i 2021., Wojewoda W. w piśmie z dnia [...] lipca 2021 r...

II SA/Rz 608/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

ust. 2 u.s.g. poprzez jego niezastosowanie, co w konsekwencji spowodowało brak uprzedniego powiadomienia ministra właściwego do spraw administracji publicznej...
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności...

II SA/Bk 698/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-12

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której radny uzyskał mandat., Z akt sprawy wynika, że w dniu [...] maja 2021 r. Wojewoda P. otrzymał informację...
o prowadzeniu przez Pana T. D. - radnego Rady Miejskiej w A. działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Powyższa informacja zainicjowała postępowanie...
1   Następne >   2