Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II OKW 33/24 - Postanowienie NSA z 2024-03-20

czasie nie mieli możliwości pozyskania informacji w drodze dostępu do informacji publicznej, gdyż organy mają na udzielenie odpowiedzi na wniosek 14 dni (art. 13 ust. 1...
ustawy z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej). Formułując skargę odnieśli się jedynie do treści postanowienia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze...

II SA/Po 603/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-22

[...] r.; wynagrodzenie z tego tytułu: [...] zł w 2015 r.); 4) wykonania Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) [...] sp. z o.o. w [...] (usługa świadczona na podstawie umowy...
ze wskazanych umów (tj. umowa z dnia [...] r. na wykonanie usługi konserwacji telefonicznej sieci zakładowej oraz umowa Nr [...] na wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej...

II OKW 26/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-15

Informacji Publicznej (BIP) w dniu 3 stycznia 2024 r., o godz. 15:23, tj. w godzinach urzędowania Delegatury. Zostało ono również niezwłocznie przesłane Radzie Gminy Krzęcin...
w Biuletynie Informacji Publicznej konkretnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (w tym przypadku Delegatury w Koszalinie). Za co najmniej niezrozumiałą należy uznać...

II OKW 86/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-12

Biura Wyborczego w Kielcach w dniu 25 stycznia 2024 r. Niezależnie od tego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piekoszów wskazany dokument został...
postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Zaskarżone postanowienie zostało...

IV SA/Gl 750/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej., Wydanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie II...
., sygn. akt XVI K 489/16. Zdaniem organu z uwagi na prawomocne skazanie radnego na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego...

II OKW 60/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-29

tego jest ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej konkretnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (w tym przypadku Delegatury w P.). Tak więc na bieg terminu do wniesienia skargi...
co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez...

II OKW 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

wskazanemu w art. 12 § 13 ustawy Kodeks wyborczy. Postanowienie nr [...] zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w K. dnia 6...
[...]), a także ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie to zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 3 kwietnia 2020 r., W dniu 9...

IV SA/Gl 746/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej., Wydanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie I tego postanowienia stało się następstwem prawomocnego skazania Wójta Gminy P...
489/16. Zdaniem organu z uwagi na prawomocne skazanie Wójta na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, w którym strona...

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego R. K. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P. w uchwale z dnia [...] listopada 2020 r...
trwającej kadencji (w latach 2018-2021) radny R. K., prowadząc działalność gospodarczą, wystawił na rzecz Publicznego Przedszkola '[...]' w P. [Oddział w T.] (dalej...

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

; Rada) do udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego K. M. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P...
. Publicznym Przedszkolem '[...]' w P. (dalej również: przedszkole gminne; przedszkole), która polegała na wymianie pokrycia dachu na budynku przedszkola [oddział w T.]; 'w dniu...
1   Następne >   +2   4